Lietotāja licences līgums (EULA)

KASPERSKY LAB LIETOTĀJA LICENCES LĪGUMS

KASPERSKY LIETOTĀJA LICENCES LĪGUMS (“LICENCES LĪGUMS”)

PIRMS SĀKAT LIETOT PROGRAMMATŪRU, LŪDZU, UZMANĪGI IZLASIET ŠO LICENCES LĪGUMU.

LAI NOSLĒGTU ŠO LICENCES LĪGUMU, JUMS IR JĀBŪT PILNGADĪGAM. JA ESAT BĒRNS, JUMS IR JĀLŪDZ KĀDAM NO SAVIEM VECĀKIEM VAI JURIDISKAJAM AIZBILDNIM IZLASĪT UN PIEŅEMT ŠO LICENCES LĪGUMU JŪSU VIETĀ. VECĀKIEM VAI PERSONĀM AR AIZGĀDĪBAS TIESĪBĀM IR JĀPIEŅEM ŠIS LICENCES LĪGUMS JŪSU VĀRDĀ UN IR JĀUZŅEMAS PILNA ATBILDĪBA PAR VISIEM LIETOTĀJA PIENĀKUMIEM SASKAŅĀ AR ŠĪ LICENCES LĪGUMA NOSACĪJUMIEM.

DARBINOT PROGRAMMATŪRU VAI LOGĀ, KURĀ ATRODAS LICENCES LĪGUMS, NOKLIKŠĶINOT UZ POGAS, KAS NORĀDA UZ JŪSU PIEKRIŠANU, VAI IEVADOT ATBILSTOŠOS SIMBOLUS, JŪS APLIECINĀT, KA ESAT PILNGADĪGS UN PIEŅEMAT ŠO LICENCES LĪGUMU SAVĀ VAI SAVA BĒRNA VĀRDĀ, UN KA UZŅEMATIES PILNU ATBILDĪBU PAR VISIEM PIENĀKUMIEM, KAS LIETOTĀJAM IR JĀIEVĒRO SASKAŅĀ AR ŠO LICENCES LĪGUMU.

TĀPAT ARĪ PROGRAMMATŪRAS DARBINĀŠANA VAI NOKLIKŠĶINĀŠANA UZ POGAS, KAS NORĀDA UZ JŪSU PIEKRIŠANU, VAI ATBILSTOŠO SIMBOLU IEVADĪŠANA LOGĀ, KURĀ ATRODAS LICENCES LĪGUMS, NOZĪMĒ, KA BEZ IEBILDUMIEM PIEKRĪTAT ŠĪ LICENCES LĪGUMA NOTEIKUMIEM UN NOSACĪJUMIEM UN ŠĀDI JŪS SAŅEMAT TIESĪBAS LIETOT PROGRAMMATŪRU SASKAŅĀ AR ŠĪ LICENCES LĪGUMA NOTEIKUMIEM UN NOSACĪJUMIEM.

JA NEPIEKRĪTAT ŠĪS LICENCES LĪGUMA NOSACĪJUMIEM VAI NEESAT PILNGADĪGS, JUMS IR PRIEKŠLAIKUS JĀPĀRTRAUC PROGRAMMATŪRAS INSTALĒŠANA UN/VAI ŠĪ PROGRAMMATŪRA IR JĀIZDZĒŠ.

JA PROGRAMMATŪRAS KOMPLEKTĀCIJĀ IR IETVERTS LICENCES LĪGUMS VAI LĪDZĪGS DOKUMENTS, ŠAJĀ DOKUMENTĀ NORĀDĪTAJIEM PROGRAMMATŪRAS LIETOŠANAS NOTEIKUMIEM IR PRIORITĀTE PĀR PAŠREIZĒJO LICENCES LĪGUMU.

A SADAĻA. VISPĀRĪGI NOSACĪJUMI

1. Definīcijas
1.1. “Programmatūra” ir programmatūra kopā ar jebkādiem Atjauninājumiem un saistītajiem materiāliem.
1.2. “Tiesību turētājs” (ekskluzīvi vai citādi attiecībā uz Programmatūru) ir AO Kaspersky Lab, akciju sabiedrība, kas reģistrēta saskaņā ar Krievijas Federācijas tiesību aktiem.
1.3. “Dators” ir operētājsistēma, virtuālā mašīna vai aparatūra, tostarp darbstacija, mobilā ierīce vai serveris, kam Programmatūra ir paredzēta un/vai kur Programmatūru ir paredzēts instalēt un/vai lietot.
1.4. “Lietotājs” (Jūs) ir persona, kas instalē vai lieto Programmatūru savā vārdā vai legāli lieto Programmatūras kopiju; vai arī, ja Programmatūra ir lejupielādēta vai instalēta kādas organizācijas, piemēram, darba devēja, vārdā, ar terminu “Jūs” turpmāk tekstā tiek apzīmēta organizācija, kurai Programmatūra ir lejupielādēta vai instalēta, un ar šo tiek apliecināts, ka šī Licences līguma noteikumus pieņēmušo personu minētā organizācija ir pilnvarojusi šādi rīkoties savā vārdā. Šajā dokumentā “organizācija” tostarp nozīmē jebkādu partnerību, sabiedrību ar ierobežotu atbildību, korporāciju, asociāciju, akciju sabiedrību, fondu, kopuzņēmumu, darba organizāciju, nereģistrētu organizāciju vai valsts iestādi.
1.5. “Partneri” ir organizācijas vai personas, kas izplata Programmatūru, pamatojoties uz līgumu ar Tiesību turētāju un attiecīgo licenci.
1.6. “Atjauninājumi” ir Programmatūras pretvīrusu datubāzes, uzlabojumi, ielāpi, paplašinājumi un/vai modifikācijas.
1.7. “Programmatūras paplašinājumi” ir programmatūras papildu komponenti un pakalpojumi, ko nodrošina Tiesību turētājs un kas paplašina Programmatūras funkcionalitāti, un ko var lietot vai nu kopā ar Programmatūru, vai neatkarīgi no tās, un kā lietošanai var būt nepieciešams iegadāties jaunu licenci vai pagarināt esošo licenci. Daži paplašinājumi tiek nodrošināti bez maksas, bet par citiem ir jāmaksā. Pirms šo paplašinājumu iegādāšanās par tiem varat uzzināt vairāk.
1.8. “Lietotāja rokasgrāmata” ir lietotāja rokasgrāmata, administratora ceļvedis, uzziņu ceļvedis un saistītie informatīvie un cita veida materiāli.
1.9. “Licences sertifikāts” ir dokuments, kas var tikt piešķirts Lietotājam kopā ar aktivizācijas kodu, kā arī citu informāciju par licenci.
1.10. “Tīmekļa portāls” ir Tiesību turētāja tīmekļa resurss, kas ir paredzēts instalētās Programmatūras un iegūto licenču pārvaldīšanai.
1.11. “Lietotāja konts” ir Tīmekļa portāla personalizētā daļa, kas ir izveidota, izmantojot datus, ko Lietotājs sniedza, reģistrējoties Tīmekļa portālā. Lietotāja konts ļauj Lietotājam piekļūt Tīmekļa portālam, lai veiktu darbības, kas ir norādītas A sadaļas 1.10. punktā.

2. Licences piešķiršana
2.1. Jums tiek piešķirta neekskluzīva licence lietot Programmatūru saskaņā ar Lietotāja rokasgrāmatā vai Tiesību turētāja Klientu apkalpošanas vietnē norādīto Programmatūras funkcionalitātes apjomu, ja vien ievērojat visas šajā Licences līgumā norādītās tehniskās prasības, ierobežojumus un lietošanas nosacījumus.
Izmēģinājuma versija. Ja esat saņēmis, lejupielādējis un/vai instalējis Programmatūras izmēģinājuma versiju un ar šo Jums tiek piešķirta Programmatūras izmēģinājuma licence, Jūs drīkstat izmantot Programmatūru tikai izmēģinājuma nolūkos un tikai vienreizējā izmēģinājuma perioda laikā kopš izmēģinājuma versijas instalēšanas dienas, ja vien nav norādīts citādi. Jebkāda Programmatūras izmantošana citā nolūkā vai pēc izmēģinājuma perioda beigām ir stingri aizliegta.
Programmatūra dažādās vidēs; Programmatūra dažādās valodās; Programmatūra divos datu nesējos; vairākas kopijas; komplekti. Ja lietojat dažādas Programmatūras versijas vai Programmatūras izdevumus dažādās valodās, ja Programmatūru saņemat dažādos datu nesējos, ja vairākas Programmatūras kopijas saņemat kā citādi vai ja Programmatūru saņemat komplektā ar citu programmatūru, to jūsu Datoru kopskaitam, kuros ir instalētas visas Programmatūras versijas, ir jāatbilst tam datoru skaitam, kas ir norādīts licencēs, kuras esat saņēmis no Tiesību turētāja, tātad, ja vien licences noteikumos nav norādīts citādi, katra saņemtā licence jums dod tiesības instalēt un lietot Programmatūru tādā skaitā Datoru un/vai tādam skaitam Lietotāja kontu, kāds ir norādīts A sadaļas 2.2. un 2.3. punktā.
2.2. Ja Programmatūra tika saņemta/iegūta internetā, Jums ir tiesības Programmatūru lietot tādā skaitā Datoru un/vai tādam skaitam Lietotāja kontu, kāds bija norādīts, kad iegādājāties Programmatūras lietošanas licenci.
2.3. Ja Programmatūra tika iegūta fiziskā datu nesējā, Jums ir tiesības Programmatūru lietot tādā skaitā Datoru un/vai tādam skaitam Lietotāja kontu, kāds ir norādīts uz Programmatūras iepakojuma vai tās pavaddokumentos.
2.4. Jums ir tiesības kopēt Programmatūru tikai dublējuma izgatavošanas nolūkos un tikai lai aizstātu Jums likumīgi piederošu kopiju gadījumā, ja šī kopija tiek nozaudēta, iznīcināta vai kļūst nelietojama. Šo dublējumkopiju nedrīkst izmantot citos nolūkos, un tā ir jāiznīcina brīdī, kad zaudējat tiesības izmantot Programmatūru vai kad beidzas Jūsu licences termiņš vai arī tās darbība tiek pārtraukta jebkāda cita iemesla dēļ saskaņā ar tiesību aktiem, kas ir spēkā jūsu pastāvīgās dzīvesvietas valstī vai valstī, kurā Programmatūru lietojat.
2.5. Jūs drīkstat nodot citām privātpersonām neekskluzīvo Programmatūras lietošanas licenci, uz ko attiecas Jums piešķirtā licence no Tiesību turētāja, ja tiesību pārņēmējs piekrīt uzņemties saistības saskaņā ar šī Licences līguma noteikumiem un nosacījumiem un pilnībā Jūs aizstāt attiecībā uz Tiesību turētāja piešķirtās licences noteikumiem un nosacījumiem. Ja Jūs pilnībā nododat Tiesību turētāja piešķirtās tiesības lietot Programmatūru, Jums ir jāiznīcina visas Programmatūras kopijas, tostarp dublējumkopija. Ja Jūs esat tiesību pārņēmējs, Jums ir jāpiekrīt uzņemties visas saistības saskaņā ar šī Licences līguma noteikumiem un nosacījumiem. Ja Jūs nepiekrītat uzņemties visas saistības saskaņā ar šī Licences līguma noteikumiem un nosacījumiem, Jūs nedrīkstat instalēt un/vai lietot Programmatūru. Tāpat arī Jūs kā tiesību pārņēmējs piekrītat, ka Jums nav nekādu papildu vai lielāku tiesību kā sākotnējam Lietotājam, kurš Programmatūru saņēma no Tiesību turētāja.
2.6. Pēc Programmatūras aktivizēšanas (izņemot Programmatūru, kas ir paredzēta izmēģināšanai) noteiktajā laika periodā, kas ir norādīts uz iepakojuma (ja Programmatūra netika saņemta internetā) vai kas ir norādīts abonementa pasūtījuma apstiprināšanas laikā vai Programmatūras iegādes laikā (ja Programmatūra tika saņemta internetā), Jūs no Tiesību turētāja vai tā Partneriem saņemat automātiskus Atjauninājumus un Programmatūras jaunākās versijas, kā arī Klientu apkalpošanas pakalpojumu, kā norādīts A sadaļas 5. apakšpunktā.
2.7. Lai lietotu Programmatūru, Jums var būt nepieciešams Programmatūru savienot ar Tīmekļa portālu, izmantojot savu Lietotāja kontu. Jūs esat atbildīgs par jebkādām darbībām, kuras tiek veiktas, izmantojot Jūsu Lietotāja kontu un kurās ir iesaistīti Tiesību turētāja un/vai tā Partneru resursi. Jūs piekrītat, ka Tiesību turētājs nav atbildīgs ne par kādu neatļautu Jūsu Lietotāja konta lietošanu.

3. Aktivizēšana un lietošanas termiņš
3.1. Ja Programmatūra tika iegūta fiziskā datu nesējā, šo Programmatūru var lietot pēc tam, kad esat pieņēmis šī Licences līguma noteikumus, un to varat darīt tajā periodā, kāds ir norādīts uz iepakojuma, pēc šī Licences līguma pieņemšanas.
3.2. Ja Programmatūra tika saņemta/iegūta internetā, šo Programmatūru var lietot pēc tam, kad esat pieņēmis šī Licences līguma noteikumus, un to varat darīt ieguves laikā norādītajā periodā.
3.3. Ja Programmatūru saņemat no Partnera, varat ar Partneri vienoties par Programmatūras lietošanas periodu.
3.4. Ja tiek nodrošināts Licences sertifikāts, Programmatūras lietošanas periods ir norādīts Licences sertifikātā.
3.5. Ja Programmatūra tiek iegūta ar abonementu, Programmatūras lietošanas periods tiek norādīts abonementa apstiprināšanas laikā.
3.6. Ja Jūs modificējat savu Datoru vai veicat izmaiņas citu piegādātāju programmatūrā, kas tajā ir instalēta, Tiesību turētājs var pieprasīt, lai Jūs atkārtojat Programmatūras aktivizēšanu, un šo darbību skaitu Tiesību turētājs var ierobežot.
3.7. Ja Programmatūru no Tiesību turētāja saņēmāt izmēģināšanai, kā norādīts A sadaļas 2.1. punktā, informācija par Programmatūras lietošanas periodu ir norādīta attiecīgajā Tiesību turētāja tīmekļa vietnes sadaļā vai šo informāciju var iegūt ar Lietotāja rokasgrāmatā aprakstītajām metodēm.
3.8. Ja iegūtā Programmatūra bija paredzēta, lai pagarinātu tiesības lietot iepriekš iegādātu Programmatūru, Jūs šo Programmatūru varat atkārtoti aktivizēt tikai tad, ja tiek norādīts iepriekš iegādātās Programmatūras aktivizācijas kods. Ja šī aktivizācijas koda nav, Programmatūras faktiskās lietošanas periods tiek ierobežots atbilstoši informācijai, kas ir sniegta licences iegādes lakā, ir redzama uz iepakojuma vai tiešsaistes resursā, kur šo licenci iegādājāties.
3.9. Pēc maksas Programmatūras licences lietošanas perioda beigām Jums, iespējams, būs tiesības lietot Programmatūru bez maksas (bezmaksas licence). Ja šādas tiesības tiek piešķirtas, bezmaksas licence tiek aktivizēta automātiski. Papildus var tikt veikta pāreja uz citu Tiesību turētāja Programmatūru.
3.10. Ja Programmatūra tiek aktivizēta ar bezmaksas licenci, Programmatūras lietošanas periods ir 1 (viens) gads.
Ja Tiesību turētājs norāda citu licences periodu, Lietotājs tiek attiecīgi informēts.
Beidzoties lietošanas periodam, Tiesību turētājs var piešķirt jaunu ierobežotu Programmatūras lietošanas bezmaksas licenci. Šādā gadījumā Programmatūra tiek aktivizēta automātiski.
3.11. Pēc Programmatūras licences termiņam beigām Jums ir tiesības turpināt lietot Programmatūru ar Lietotāja rokasgrāmatā aprakstīto ierobežoto funkcionalitāti.
3.12. Ja esat iegādājies Programmatūru lietošanai vairākos datoros, tad Programmatūras licences periods sākas datumā, kad aktivizējat Programmatūru pirmajā Datorā, vai — ja pastāv Licences sertifikāts — datumā, kas ir norādīts Licences sertifikātā.
3.13. Neskarot nevienu citu līdzekli, kas paredzēts tiesību aktos vai taisnīguma nodrošināšanā un kas varētu būt Tiesību turētāja rīcībā gadījumā, ja pārkāpjat jebkuru no šī Licences līguma noteikumiem, Tiesību turētājs ir tiesīgs jebkurā laikā, Jūs nebrīdinot, atsaukt piešķirto Programmatūras lietošanas licenci, neatlīdzinot pirkuma cenu vai tās daļu.
3.14. Tiesību turētājs patur tiesības ierobežot iespēju Programmatūru aktivizēt ārpus reģiona, kurā Programmatūru bija paredzēts pārdot no Tiesību turētāja vai tā Partneriem. Informācija par šiem ierobežojumiem ir pieejama pēc Programmatūras licences iegādes pabeigšanas saskaņā ar iegādes metodi, kā noteikts A sadaļas 3.1., 3.2. un 3.3. punktā.
3.15. Ja esat saņēmis Programmatūru ar aktivizēšanas kodu, kas ir derīgs Programmatūras valodas lokalizācijai tajā reģionā, kurā tā tika saņemta no Tiesību turētāja vai tā Partneriem, Jūs nedrīkstat Programmatūru aktivizēt, izmantojot aktivizēšanas kodu, kas ir paredzēts citas valodas lokalizācijai.
3.16. Gadījumā, ja ir attiecināmi A sadaļas 3.6., 3.14. un 3.15. punktā minētie ierobežojumi, informācija par šiem ierobežojumiem ir pieejama uz iepakojuma un/vai pavaddokumentā, un/vai Tiesību turētāja un/vai tā Partneru tīmekļa vietnēs.
3.17. Lai pārbaudītu Programmatūras lietošanas likumību, Tiesību turētājs patur tiesības pārbaudīt, vai Jūs izmantojat licencētu Programmatūras kopiju. Ja pārbaudi nevar veikt Lietotāja rokasgrāmatā minētajā laika posmā, Programmatūras funkcionalitāte būs ierobežota.

4. Programmatūras komponenti, kuru darbībai nepieciešama ģeolokācijas, kameras vai GPS funkcijas, kā arī citi komponenti, kas nodrošina datus no Datora vai mijiedarbojas ar My Kaspersky
4.1. Jūs piekrītat, ka Programmatūru drīkst lietot tikai tās paredzētajiem nolūkiem un tās lietošana nedrīkst pārkāpt vietējos likumus.
4.2. Jūsu e-pasta adrese un citi dati, kas iegūti Jūsu konta reģistrēšanas laikā, var tik pārsūtīti uzticamiem trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, kas šos datus izmanto Tiesību turētāja pakalpojumu nodrošināšanai. Šis trešās puses pakalpojumu sniedzējs var apstrādāt datus valstīs, kur personas datu aizsardzības līmenis ir zemāks nekā Jūsu mītnes valstī.
4.3. Jūs esat atbildīgs par jebkādām darbībām, kuras tiek veiktas, izmantojot Jūsu kontu un iesaistot Tiesību turētāja un/vai tā Partneru resursus. Jūs piekrītat, ka Tiesību turētājs nav atbildīgs ne par kādu neatļautu Jūsu konta lietošanu.

5. Klientu apkalpošanas pakalpojums
5.1. Klientu apkalpošanas pakalpojumi Jums tiek sniegti pēc tam, kad ir instalēts pēdējais Programmatūras Atjauninājums (izņemot gadījumus, kad tiek izmantota Programmatūras izmēģinājuma versija) saskaņā ar Klientu apkalpošanas noteikumiem.
Klientu apkalpošanas pakalpojums, tā noteikumi un atbalstīto versiju saraksts ir pieejams vietnē https://support.kaspersky.com.
5.2. Klientu apkalpošanas pakalpojums netiks sniegts gadījumā, ja tiks izmantota izmēģināšanai paredzēta Programmatūra.

6. Dublējums (ja piemērojams)
6.1. Ja izlemsiet lietot dublējuma funkciju un izvēlēsieties dublējuma nodrošināšanas nolūkos izmantot FTP serverus vai tiešsaistes mākoņkrātuves pakalpojumus, lūdzu, ņemiet vērā, ka Programmatūra nevar šifrēt dublējumus, kurus sūtāt uz šādiem krātuvju resursiem. Jūs piekrītat, ka Tiesību turētājs neuzņemas nekādu atbildību par šajos resursos uzglabāto datu drošību (konfidencialitāti, integritāti, pieejamību). Tikai Jūs esat atbildīgs par iepazīšanos ar informāciju par FTP serveru vai mākoņkrātuves pakalpojumu drošības nosacījumiem un par vajadzīgā datu drošības līmeņa pienācīgu nodrošināšanu.

7. Informācijas un reklāmas materiālu saņemšana
7.1. Jūs atzīstat un apstiprināt informatīvu materiālu saņemšanu no Tiesību turētājiem un/vai Partneriem, izmantojot Programmatūru, kā arī piekrītat šo materiālu saņemšanai, lai paaugstinātu aizsardzības līmeni.

8. Ierobežojumi
8.1. Jums nav tiesību Programmatūru emulēt, klonēt, izīrēt, aizdot, iznomāt, pārdot, modificēt, dekompilēt vai veikt tās reverso inženieriju, ne arī Programmatūru izjaukt vai veidot atvasinātus darbus, balstoties uz Programmatūru vai kādu tās daļu, ja vien saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem Jums nav piešķirtas šādas neapstrīdamas tiesības, un jūs nedrīkstat nekādā citā veidā reducēt nevienu Programmatūras daļu līdz cilvēkam saprotamai formai vai nodot licencēto Programmatūru un nevienu tās apakškopu, vai ļaut jebkādai trešajai pusei šādi rīkoties, ja vien šādi ierobežojumi nav īpaši aizliegti ar piemērojamiem tiesību aktiem. Ne Programmatūras bināro kodu, ne arī tās pirmkodu nedrīkst izmantot un tiem nedrīkst veikt reverso inženieriju nolūkā no jauna izveidot programmas algoritmu, uz ko attiecas īpašumtiesības. Tiesību turētājs un/vai tā piegādātāji, ja piemērojams, patur visas tiesības, kas ar šo nav īpaši piešķirtas. Jebkādas nepilnvarotas Programmatūras lietošanas gadījumā šis Licences līgums un ar šo piešķirtā licence tiek nekavējoties un automātiski pārtraukta, kā arī pret Jums var tikt ierosināts kriminālprocess un/vai civilprocess.
8.2. Jūs nedrīkstat nodot Programmatūras lietošanas tiesības nevienai trešajai pusei, izņemot gadījumus, kas aprakstīti šī Licences līguma A sadaļas 2.5. punktā.
8.3. Jūs nedrīkstat nodot aktivizēšanas kodu nevienai trešajai pusei vai ļaut kādai trešajai pusei piekļūt aktivizēšanas kodam, kas ir uzskatāms par Tiesību turētāja konfidenciāliem datiem, tāpat arī Jums ir saprātīgi jānodrošina konfidencialitāte attiecībā uz aktivizēšanas kodu, izņemot gadījumus, kad aktivizēšanas kodu nododat trešajām pusēm saskaņā ar šī Licences līguma A sadaļas 2.5. punkta nosacījumiem. Jūs esat atbildīgs par sava aktivizācijas koda konfidencialitātes nodrošināšanu Programmatūras lietošanas laikā.
8.4. Iegūtā licence tiek piešķirta kopumā, un to nedrīkst sadalīt daļās, lai šīs daļas izplatītu trešajām pusēm komerciālos nolūkos.
8.5. Jums nav tiesību Programmatūru izīrēt, iznomāt vai aizdot nevienai trešajai pusei.
8.6. Jums nav tiesību lietot Programmatūru nolūkā radīt datus vai programmatūru Lietotāja rokasgrāmatā aprakstīto apdraudējumu noteikšanai, bloķēšanai vai novēršanai.
8.7. Ja lietojat Programmatūras izmēģinājuma versiju, Jums nav tiesību saņemt šī Licences līguma A sadaļas 5. apakšpunktā aprakstīto Klientu apkalpošanas pakalpojumu, kā arī Jums nav tiesību nodot Programmatūras lietošanas licenci vai tiesības nevienai trešajai pusei.

9. Garantijas ierobežojumi un saistību atruna
9.1. Programmatūra darbojas Lietotāja rokasgrāmatā aprakstītajā veidā, ja tiek izmantotas Programmatūras atbalstītās versijas un ja Lietotājs ir instalējis visus jaunākos Programmatūras atjauninājumus, ja vien Licences līgumā nav norādīts citādi. Atbalstīto versiju saraksts ir pieejams šeit: https://support.kaspersky.com.
9.2. Jūs piekrītat, ka Programmatūra tiek nodrošināta ar iespēju automātiski atjaunināties, kas nodrošina Programmatūras un tās komponentu, tostarp Programmatūras jauno versiju, papildinājumu, ielāpu un/vai modifikāciju automātisku lejupielādēšanu un instalēšanu.
9.3. Jūs piekrītat, ka Programmatūra automātiski lejupielādē tīmekļa pārlūkprogrammām paredzētus paplašinājumus, kas nepieciešami licencētās Programmatūras pamata funkcionalitātes nodrošināšanai.
9.4. Jūs apliecināt, pieņemat un piekrītat, ka neviena programmatūra nav bez kļūdām, un Jums tiek ieteikts pietiekami bieži izveidot drošas sava Datora failu dublējumkopijas.
9.5. Tiesību turētājs nesniedz nekādas garantijas, ka Programmatūra darbosies pareizi Lietotāja rokasgrāmatā vai šajā Licences līgumā aprakstīto noteikumu pārkāpumu gadījumā.
9.6. Tiesību turētājs negarantē, ka Programmatūra darbosies pareizi, ja nenodrošināsiet šī Licences līguma A sadaļas 2.6. punktā norādīto Atjauninājumu regulāru lejupielādi.
9.7. Tiesību turētājs negarantē Programmatūras funkcionalitātes pieejamību, kas ir aprakstīta Lietotāja rokasgrāmatā, pēc šī Licences līguma A sadaļas 3. apakšpunktā norādītā perioda beigām.
9.8. Tiesību turētājs negarantē, ka Programmatūra darbosies pareizi, ja Programmatūras darbības traucējumus izraisa kāds aprīkojums vai programmatūra, kuru nenodrošina uzņēmums AO Kaspersky Lab vai kāds no tā saistītajiem uzņēmumiem.
9.9. Programmatūras konkrētas funkcionalitātes darbība tiek nodrošināta ar piekļuvi trešo pušu pakalpojumiem un/vai to izmantošanu, kā norādīts šajā Licences līgumā un/vai Lietotāja rokasgrāmatā. Tiesību turētājs nav atbildīgs par šiem trešo pušu pakalpojumiem. Jūs arī piekrītat, ka Tiesību turētājs nav atbildīgs ne par kādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas ir radušies, Jums izmantojot trešo pušu pakalpojumus.
9.10. Jūs piekrītat, ka Programmatūra tiek nodrošināta ar Tiesību turētāja standarta iestatījumiem, kas ir norādīti pēc noklusējuma, un ka tikai Jūs esat atbildīgs par Programmatūras konfigurēšanu atbilstoši savām vajadzībām.
9.11. Jūs atzīstat un piekrītat, ka Programmatūra ir iesaistīta visās darbībās, kas nepieciešamas tās darbībai.
9.12. PROGRAMMATŪRA TIEK NODROŠINĀTA “TĀDA, KĀDA TĀ IR”, UN TIESĪBU TURĒTĀJS NESNIEDZ NEKĀDUS APLIECINĀJUMUS UN GARANTIJAS PAR TĀS LIETOŠANU VAI VEIKTSPĒJU, IZŅEMOT GARANTIJAS, NOSACĪJUMUS, APGALVOJUMUS VAI NOTEIKUMUS TĀDĀ APMĒRĀ, KĀDU NEVAR IZSLĒGT VAI IEROBEŽOT SASKAŅĀ AR PIEMĒROJAMIEM TIESĪBU AKTIEM. TIESĪBU TURĒTĀJS UN TĀ PARTNERI NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, NOSACĪJUMUS, APLIECINĀJUMUS VAI NOTEIKUMUS (TIEŠUS VAI NETIEŠUS, NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TIE IR PAREDZĒTI TIESĪBU AKTOS, VISPĀRĒJĀS TIESĪBĀS, ĪPAŠOS NOTEIKUMOS, LIETOŠANAS VAI CITOS NOTEIKUMOS) ATTIECĪBĀ UZ JEBKĀDIEM GADĪJUMIEM, TOSTARP, BET NE TIKAI, UZ GADĪJUMIEM, KAS SAISTĪTI AR TREŠO PUŠU TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU, PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, APMIERINĀTĪBU AR KVALITĀTI, INTEGRĀCIJU VAI ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM. JŪS UZŅEMATIES ATBILDĪBU PAR VISĀM KĻŪMĒM UN RISKIEM, KAS SAISTĪTI AR VEIKTSPĒJU, ATBILDĪBU PAR PROGRAMMATŪRAS IZVĒLI VĒLAMO REZULTĀTU SASNIEGŠANAI, KĀ ARĪ PAR PROGRAMMATŪRAS INSTALĒŠANU, LIETOŠANU UN REZULTĀTIEM, KAS NO TĀS IEGŪTI. NEIEROBEŽOJOT MINĒTOS NOTEIKUMUS, TIESĪBU TURĒTĀJS NEAPLIECINA UN NEGARANTĒ, KA PROGRAMMATŪRA BŪS BEZ KĻŪDĀM VAI DARBOSIES BEZ TRAUCĒJUMIEM VAI CITĀM ATTEICĒM, VAI ARĪ, KA PROGRAMMATŪRA ATBILDĪS JEBKĀDĀM VAI VISĀM JŪSU PRASĪBĀM NEATKARĪGI NO TĀ, VAI PAR TĀM IR INFORMĒTS TIESĪBU TURĒTĀJS.

10. Atbildības ierobežojumi un izslēgšana
10.1. CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, TIESĪBU TURĒTĀJS UN TĀ PARTNERI NEKĀDOS APSTĀKĻOS NAV ATBILDĪGI NE PAR KĀDU TĪŠU, NETĪŠU, SODĀMU, NETIEŠU VAI IZRIETOŠU KAITĒJUMU (TOSTARP, BET NE TIKAI, KAITĒJUMU SAISTĪBĀ AR PEĻŅAS ZUDUMU VAI KONFIDENCIĀLU VAI CITU INFORMĀCIJU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS PĀRTRAUKUMU, PRIVĀTUMA PĀRKĀPUMU, DATU VAI PROGRAMMU BOJĀJUMIEM, KAITĒJUMU UN ZAUDĒJUMIEM, NESPĒJU IZPILDĪT KĀDUS PIENĀKUMUS, TOSTARP JEBKĀDUS AR TIESĪBU AKTIEM, LABTICĪBU VAI SAPRĀTĪGĀM RŪPĒM NOTEIKTOS PIENĀKUMUS, AR NOLAIDĪBU, EKONOMISKIEM ZAUDĒJUMIEM UN JEBKĀDIEM CITIEM FINANŠU VAI CITA VEIDA ZAUDĒJUMIEM) SAKARĀ AR VAI JEBKĀDĀ SAISTĪBĀ AR PROGRAMMATŪRAS LIETOŠANU VAI NESPĒJU TO LIETOT, ATBALSTA VAI CITU PAKALPOJUMU, INFORMĀCIJAS, PROGRAMMATŪRAS UN SAISTĪTĀ SATURA SNIEGŠANU VAI NESNIEGŠANU, IZMANTOJOT PROGRAMMATŪRU VAI CITĀ VEIDĀ SAISTĪBĀ AR PROGRAMMATŪRAS LIETOŠANU, KĀ ARĪ CITĀ VEIDĀ SAKARĀ AR VAI SAISTĪBĀ AR JEBKĀDIEM ŠĪ LICENCES LĪGUMA NOTEIKUMIEM VAI LĪGUMPĀRKĀPUMIEM, VAI CILVĒKTIESĪBU PĀRKĀPUMIEM (TOSTARP NOLAIDĪBU, SAGROZĪŠANU, JEBKĀDU ATBILDĪBU VAI PIENĀKUMIEM NEATKARĪGI NO VAINAS), VAI JEBKĀDU TIESĪBU AKTOS PAREDZĒTU PIENĀKUMU NEPILDĪŠANU, VAI TIESĪBU TURĒTĀJA VAI JEBKURA TĀ PARTNERA GARANTIJAS NOTEIKUMU PĀRKĀPUMU PAT TAD, JA TIESĪBU TURĒTĀJS VAI JEBKURŠ TĀ PARTNERIS IR TICIS INFORMĒTS PAR ŠĀDA KAITĒJUMA IESPĒJAMĪBU.

JŪS PIEKRĪTAT, KA TIESĪBU TURĒTĀJA UN/VAI TĀ PARTNERU ATBILDĪBAS GADĪJUMĀ TIESĪBU TURĒTĀJA UN/VAI TĀ PARTNERU ATBILDĪBA APROBEŽOJAS AR PROGRAMMATŪRAS IZMAKSĀM. TIESĪBU TURĒTĀJA UN/VAI TĀ PARTNERU ATBILDĪBA NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEPĀRSNIEDZ MAKSU, KAS TIESĪBU TURĒTĀJAM VAI PARTNERIM IR SAMAKSĀTA PAR PROGRAMMATŪRU (PIEMĒROJAMAJĀ VEIDĀ).

NEKAS NO ŠAJĀ LICENCES LĪGUMĀ MINĒTĀ NEIZSLĒDZ UN NEIEROBEŽO NEKĀDAS PRASĪBAS SAISTĪBĀ AR NĀVI UN PERSONU TRAUMĀM. TĀPAT ARĪ, JA SASKAŅĀ AR PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM KĀDA ŠAJĀ LICENCES LĪGUMĀ MINĒTĀ ATTEIKŠANĀS, IZSLĒGŠANA VAI IEROBEŽOJUMI NEVAR TIKT IZSLĒGTI VAI IEROBEŽOTI, TAD UZ JUMS NEATTIECAS TIKAI ŠĪ KONKRĒTĀ ATTEIKŠANĀS, IZSLĒGŠANA VAI IEROBEŽOJUMI, BET UZ JUMS JOPROJĀM ATTIECAS VISAS PĀRĒJĀS ATTEIKŠANĀS, IZSLĒGŠANAS UN IEROBEŽOJUMI.

11. GNU un citas trešo pušu licences
11.1. Programmatūra var ietvert dažas programmas, attiecībā uz kurām Lietotājam tiek piešķirtas licences (vai apakšlicences) saskaņā ar GNU Vispārējo publisko licenci (GNU General Public License — GPL) vai citām līdzīgām bezmaksas programmatūras licencēm, kuras citu tiesību starpā ļauj Lietotājam kopēt, modificēt un tālākizplatīt noteiktas programmas vai to daļas un neliedz pieeju pirmkodam (“Atklātā pirmkoda programmatūra”). Ja saskaņā ar šādām licencēm ir noteikts, ka jebkādai programmatūrai, kas personai tiek nodota izpildāma binārā koda formātā, ir jānodrošina arī pirmkoda pieejamība šiem lietotājiem, tad pirmkodu varētu piešķirt kopā ar Programmatūru vai to varētu iegūt, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi source@kaspersky.com. Ja saskaņā ar jebkādām Atklātā pirmkoda programmatūras licencēm Tiesību turētājam attiecībā uz kādu Atklātā pirmkoda programmatūras programmu ir jānodrošina lietošanas, kopēšanas vai modificēšanas tiesības, kas ir plašākas par šajā Licences līgumā piešķirtajām tiesībām, tad šādām tiesībām ir prioritāte pār šeit izklāstītajām tiesībām un ierobežojumiem.

12. Intelektuālā īpašuma tiesības
12.1. Jūs piekrītat, ka Programmatūra un autorība, sistēmas, idejas, darbības metodes, dokumentācija un cita informācija, kas ietverta Programmatūrā, ir Tiesību turētāja vai tā Partneru intelektuālais īpašums un/vai vērtīgs tirdzniecības noslēpums un ka Tiesību turētāju un tā Partnerus atbilstoši aizsargā Krievijas Federācijas, Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu un citu valstu civilkodeksi un kriminālkodeksi, kā arī autortiesību, tirdzniecības noslēpumu, preču zīmju un patentu tiesību akti un starptautiskie nolīgumi.
Šis Licences līgums nepiešķir Jums nekādas tiesības uz intelektuālo īpašumu, tostarp uz Tiesību turētāja un/vai tā Partneru Preču zīmēm vai Pakalpojumu zīmēm (“Preču zīmes”). Jums ir tiesības lietot Preču zīmes tikai Programmatūras radītās drukātās izvades identificēšanai saskaņā ar atzīto preču zīmju praksi, tostarp Preču zīmes īpašnieka nosaukuma identificēšanai. Šāda Preču zīmju lietošana Jums nepiešķir nekādas īpašumtiesības attiecībā uz šīm Preču zīmēm.
Tiesību turētājs un/vai tā Partneri patur visas tiesības, īpašumtiesības un finanšu intereses attiecībā uz Programmatūru, tostarp, bet ne tikai, Programmatūras kļūdu labojumiem, uzlabojumiem, Atjauninājumiem vai citām modifikācijām neatkarīgi no tā, vai tos ir veicis Tiesību turētājs vai jebkāda trešā puse, kā arī visas autortiesības, patentus, ar tirdzniecības noslēpumiem, tirdzniecības preču zīmēm saistītās tiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības šajā sakarā.
Fakts, ka Jums pieder Programmatūra vai Jūs Programmatūru instalējat vai lietojat, Jums nepiešķir nekādas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Programmatūru, un Jūs neiegūstat nekādas tiesības attiecībā uz Programmatūru, izņemot šajā Licences līgumā skaidri izklāstītās tiesības. Visās saskaņā ar šo izveidotajās Programmatūras kopijās ir jābūt tiem pašiem paziņojumiem par īpašumtiesībām, kas ir norādīti Programmatūrā vai uz tās iepakojuma. Ja vien šeit nav norādīts citādi, šis Licences līgums nepiešķir Jums nekādas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Programmatūru un Jūs atzīstat, ka saskaņā ar šo Licences līgumu piešķirtā licence, kā aprakstīts šeit turpmāk, Jums piešķir tikai ierobežotas lietošanas tiesības saskaņā ar šī Licences līguma noteikumiem un nosacījumiem. Tiesību turētājs patur visas tiesības, kas Jums netiek skaidri piešķirtas saskaņā ar šo Licences līgumu.
12.2. Jūs piekrītat Programmatūru nekādā veidā nemodificēt un nemainīt. Jums nav tiesību noņemt Programmatūras kopijās ietvertos paziņojumus par autortiesībām vai citus paziņojumus par īpašumtiesībām, vai tos mainīt.
12.3. Par Programmatūras intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu iestājas likumā noteiktā civiltiesiskā, administratīvā atbildība vai kriminālatbildība.

13. Reglamentējošie tiesību akti
13.1. Izņemot gadījumus, kas tālāk paredzēti A sadaļas 13.2. un 13.3. punktā, šo Licences līgumu regulē un tā interpretēšanu nosaka tālāk norādītie tiesību akti tai valstij vai teritorijai, kurā Jūs ieguvāt Programmatūru, neatsaucoties uz likumu pretrunu principiem un tos nepiemērojot.
a. Krievija. Ja Programmatūru ieguvāt Krievijā — Krievijas Federācijas tiesību akti.
b. Amerikas Savienotās Valstis, Puertoriko, Amerikas Samoa, Guama un ASV Virdžīnu salas. Ja Programmatūru ieguvāt Amerikas Savienotajās Valstīs, Puertoriko, Amerikas Samoa, Guamā vai ASV Virdžīnu salās — ASV Masačūsetsas štata likumi, taču ar nosacījumu, ka prasībām, kuras nosaka štata patērētāju aizsardzības, negodīgas konkurences vai līdzīgi likumi, ir piemērojami tā ASV štata likumi, kurā jūs dzīvojat. Tiesību turētājs un Jūs ar šo skaidri vienojaties, ka, ciktāl to atļauj likums, atsakāties no tiesībām lietu izskatīt zvērināto tiesā.
c. Kanāda. Ja Programmatūru ieguvāt Kanādā — Ontārio provinces likumi.
d. Meksika. Ja Programmatūru ieguvāt Meksikā — Meksikas Republikas federālie likumi.
e. Eiropas Savienība (ES). Ja Programmatūru ieguvāt kādā ES dalībvalstī — Vācijas likumi.
f. Austrālija. Ja Programmatūru ieguvāt Austrālijā — tā štata vai teritorijas likumi, kurā jūs ieguvāt licenci.
g. ĶTR īpašais administratīvais reģions Honkonga un ĶTR īpašais administratīvais reģions Makao. Ja Programmatūru ieguvāt Honkongā vai Makao — ĶTR īpašā administratīvā reģiona Honkonga likumi.
h. Taivāna. Ja Programmatūru ieguvāt Taivānā — Taivānas likumi.
i. Japāna. Ja Programmatūru ieguvāt Japānā — Japānas likumi.
j. Jebkurā citā valstī vai teritorijā. Ja Programmatūru ieguvāt jebkurā citā valstī — spēkā ir tās valsts materiālo tiesību akti, kurā tika izdarīts pirkums.
13.2. Neraugoties uz iepriekš minēto, ja saistošie tiesību akti vai sabiedriskā kārtība tajā valstī vai teritorijā, kurā šis Licences līgums ir spēkā vai tiek interpretēts, aizliedz piemērot šeit norādītos tiesību aktus, tad šīs valsts vai teritorijas tiesību akti ir spēkā tādā apmērā, kāds ir paredzēts šajos saistošajos tiesību aktos vai sabiedriskajā kārtībā. Līdzīgi — ja esat individuāls patērētājs, A sadaļas 13.1. punkta nosacījumi neietekmē Jūsu neatņemamās tiesības ierosināt lietu Jūsu mītnes valstī atbilstoši šīs valsts tiesību aktiem.
13.3. Šo Licences līgumu neregulē Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem, kuras piemērošana tiek skaidri izslēgta.
13.4. Lietotāja pienākums ir tieši sazināties tikai ar Tiesību turētāju vai tā Partneriem, ja saistībā ar produktu ir radušās kādas problēmas.

14. Prasību iesniegšanas periods
14.1. Visas prasības sakarā ar darījumiem, kas noslēgti saskaņā ar šo Licences līgumu, neviena puse nevar iesniegt tiesā vēlāk par vienu (1) gadu pēc prasības cēloņa rašanās vai konstatēšanas, izņemot prasības sakarā ar intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, kuras drīkst iesniegt visā maksimālajā piemērojamajā tiesību aktos noteiktajā periodā.

15. Pilna apjoma līgums; nošķiršana; bez atteikšanās no saistībām un tiesībām
15.1. Šis Licences līgums ir pilna apjoma līgums, ko noslēdzat Jūs un Tiesību turētājs, un tas aizstāj visus citus iepriekš noslēgtos līgumus, priekšlikumus, paziņojumus vai reklāmas materiālus — gan mutiskus, gan rakstiskus — attiecībā uz Programmatūru vai šī Licences līguma priekšmetu. Jūs apliecināt, ka esat izlasījis šo Licences līgumu, izpratis to un piekrītat uzņemties saistības saskaņā ar tā noteikumiem. Ja kompetentas jurisdikcijas tiesa kādu šī Licences līguma noteikumu vai tā daļu kāda iemesla dēļ atzīst par nederīgu, spēkā neesošu vai neizpildāmu, šāds noteikums tiks interpretēts šaurāk, tādējādi nodrošinot tā tiesiskumu un izpildāmību, bet līdz ar to pārējie Licences līguma noteikumi nezaudēs juridisko spēku un Licences līgums paliks spēkā, ciktāl to pieļauj tiesību akti vai tiesiskais taisnīgums, iespēju robežās saglabājot visu noteikumu oriģinālo nolūku. Nekāda atteikšanās no šeit izklāstītajiem noteikumiem vai nosacījumiem nav derīga, ja vien to neparedz rakstisks paziņojums, ko esat parakstījis Jūs un pilnvarots Tiesību turētāja pārstāvis ar nosacījumu, ka atteikšanās no šī Licences līguma noteikumu pārkāpuma nerada atteikšanos no kāda iepriekšēja, vienlaicīga vai turpmāka pārkāpuma. Ja Tiesību turētājs nepieprasa šī Licences līguma noteikumu vai tiesību stingru izpildi, tas nav uzskatāms par atteikšanos no šādiem noteikumiem vai tiesībām.

16. Atteikšanās no kolektīvas prasības un saistoša šķīrējtiesa
16.1. Ja dzīvojat Amerikas Savienotajās Valstīs, uz Jums attiecas A sadaļas 16. apakšpunkta noteikumi. Ja starp Jums un Tiesību turētāju vai starp Jums un Tiesību turētāja trešās puses saistīto uzņēmumu rodas jebkādas domstarpības, pretenzijas vai pretrunas attiecībā uz jebkuru Tiesību turētāja produktu, pakalpojumu vai jebkuru šī Licences līguma daļu un abas puses šādas domstarpības nevar atrisināt pārrunu veidā piemērotā laika periodā, Jūs un otra puse vienojaties, ka strīds tiek izšķirts saistošā atsevišķā šķīrējtiesā Amerikas Šķīrējtiesu Asociācijā (American Arbitration Association — “AAA”) saskaņā ar Federālo šķīrējtiesas procesa likumu (Federal Arbitration Act — “FAA”), nevis skatīts tiesneša vai zvērināto tiesā. Ja starp pusēm rodas strīds, kas tiek izšķirts saistošā atsevišķā šķīrējtiesā, neatkarīgs šķīrējtiesnesis pieņems galīgo lēmumu, izņemot ar ierobežotām pārsūdzības tiesībām saskaņā ar FAA. Ja starp šo Licences līgumu un AAA noteikumiem pastāv pretrunas, prioritāte ir šī Licences līguma noteikumiem.
16.2. Visas lietas izskatīšanas, tostarp, bet ne tikai, kolektīvas prasības tiesas prāvas, kolektīvas izskatīšanas šķīrējtiesā, privātu ģenerālprokuroru darbības, atsevišķu tiesas procesu kopums bez visu pušu piekrišanas vai jebkādas citas juridiskās procedūras, kurās kāds rīkojas pārstāvja statusā, ir aizliegtas. Pieņemot šo Licences līgumu, Jūs piekrītat neuzsākt vai nepiedalīties nekādā iepriekš minētajā kolektīvajā vai daudzpusējā lietas izskatīšanā, un jebkādam Jūsu uzsāktajam tiesas procesam un līdzeklim, ja tāds Jums ir piešķirts, ir jābūt individuālam, kā noteikts šajā punktā. Jums ir tiesības tieši sazināties ar Tiesību turētāju vai tā Partneriem, ja ir radušās kādas problēmas saistībā ar produktu.
16.3. Šis šķīrējtiesas punkts nav piemērojams attiecībā uz visām domstarpībām, pretenzijām un pretrunām, kas ir saistītas ar Tiesību turētāja intelektuālā īpašuma tiesībām, to piemērošanu, derīgumu utt., un visām prasībām attiecībā uz jebkāda veida nepilnvarotu Tiesību turētāja produkta vai pakalpojuma lietojumu, tostarp, bet ne tikai, zādzību un pirātismu.

17. Tiesību turētāja kontaktinformācija
Ja Jums rodas jautājumi saistībā ar šo Licences līgumu vai kāda cita iemesla dēļ vēlaties sazināties ar Tiesību turētāju, lūdzu, sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas nodaļu:

AO Kaspersky Lab, 39A/3, Leningradskoe Shosse
Moscow, 125212
Russian Federation (Krievijas Federācija)
E-pasts: info@kaspersky.com
Tīmekļa vietne: https://www.kaspersky.com

B SADAĻA. DATU APSTRĀDES NOSACĪJUMI

Lūdzu, izlasiet nosacījumus sadaļā "Datu apstrādes nosacījumi". Šajā sadaļā ir norādīts, kādi dati tiek saņemti no Jums un/vai no Jūsu Datora, kā arī veids, kādā Tiesību turētājs apstrādā datus šī Licences līguma izpildes nolūkos. Ja Programmatūra tiek izmantota kādā juridiskajā personā vai Datorā, ko izmanto vairākas personas, Jums ir jānodrošina, ka pirms Programmatūras lietošanas šīs personas ir sapratušas un pieņēmušas sadaļā “Datu apstrādes nosacījumi” norādītos noteikumus.

1. Lai Tiesību turētājs un/vai tā Partneri izpildītu savas saistības saskaņā ar šo Licences līgumu, Tiesību turētājam ir jāsaņem un jāapstrādā informācija, kas ir aprakstīta B sadaļas 1. punktā, norādītajiem mērķiem. Saskaņā ar noteiktu valstu piemērojamajiem tiesību aktiem šī informācija var tikt uzskatīta par personisku. Programmatūras pamata funkcionalitāte, kā aprakstīts Lietotāja rokasgrāmatā, ir aizsargāt Lietotāju pret zināmajiem informācijas drošības draudiem.

Lai aktivizētu programmatūru un apstiprinātu, ka izmantojat programmatūru likumīgi, Tiesību turētājam ir jāsaņem un jāapstrādā tālāk norādītā informācija.

- Informācija par tiesību subjekta instalēto programmatūru; pilna programmatūras versija; programmatūras atjauninājuma ID; instalētās programmatūras veids; programmatūras instalēšanas datums un laiks; programmatūras ID, kas izgūts no licences; licencētas programmatūras ID; programmatūras lokalizācija; karodziņš, kas norāda, vai ir iespējota dalība KSN; programmatūras pārsaukšanas ID; programmatūras ID; programmatūras instalācijas ID (PCID); programmatūras ID;

- Informācija par lietotāja vidi: ierīces sarga (logu) iespējošanas statuss; ierīces ID; unikāls ierīces ID; operētājsistēmas veids (serveris, darbstacija, domēna kontrolleris); OS versija, OS būvējuma numurs, OS atjauninājuma numurs, OS izdevums, plašāka informācija par OS izdevumu; operētājsistēmas servisa pakotnes versija; datums un laiks lietotāja ierīcē; operētājsistēmu saime;

- Informācija par licenci un citiem līgumiem: juridiskās vienošanās veids, kurai lietotājs ir piekritis programmatūras lietošanas laikā; juridiskās vienošanās versija, kurai lietotājs ir piekritis programmatūras lietošanas laikā; karodziņš, kas norāda, vai lietotājs ir piekritis juridiskās vienošanās nosacījumiem programmatūras lietošanas laikā; datums un laiks, kad lietotājs, lietojot programmatūru, ir piekritis vienošanās nosacījumiem; programmatūras aktivizācijas datums; tās partneru organizācijas identifikators, kas izmantota programmatūras licences pasūtīšanai; programmatūras licences atslēgas sērijas numurs; programmatūras licences ID; tā informācijas modeļa ID, kas tiek izmantots programmatūras licences piešķiršanai; programmatūras aktivizācijas kods; programmatūras ID komplekts, ko var aktivizēt lietotāja ierīcē; pašlaik izmantotais programmatūras aktivizācijas kods; programmatūras licences galvene; reģionālā aktivizācijas centra ID; programmatūras licences atslēgas izveides datums un laiks; programmatūras licences derīguma termiņa beigu datums; programmatūras licences atslēgas pašreizējais statuss; izmantotās programmatūras licences veids; programmatūras aktivizēšanai izmantotās licences veids;

- Informācija par piekļuvi tīmekļa pakalpojumam: tīmekļa pakalpojuma IPv4 adrese, kurai ticis piekļūts;

- Informācija par apstrādājamo objektu: apstrādājamā objekta kontrolsummas veids;

- Cita informācija: protokols, ko izmanto datu apmaiņai ar KSN; statistikas sūtīšanas aizkave; pieprasījuma tips; pieprasījuma satura lielums; protokola ID; datu saspiešanas veids; lietotāja izlasītā satura ID saraksts; protokola versija mijiedarbībai starp programmatūru un mārketinga ziņojumiem; reģistrācijas veids tīmekļa portālā; lapas ID;

Lai nodrošinātu pamata funkcionalitāti, Tiesību turētājam, kamēr Jūs izmantojat Programmatūru, ir jāsaņem no Jūsu datora un jāapstrādā informācija par instalēto Programmatūru, iegūto licenci, skenētajiem objektiem, konstatētajiem apdraudējumiem un infekcijām Datorā, informāciju par Datoru un ar to savienotajām ierīcēm, Datora aktivitātēm internetā, tas ir, tālāk norādīto informāciju.

- Informācija par tiesību subjekta instalēto programmatūru; pilna programmatūras versija; programmatūras atjauninājuma ID; instalētās programmatūras veids; programmatūras instalācijas ID (PCID); programmatūras instalēšanas datums un laiks; programmatūras ID, kas izgūts no licences; licencētas programmatūras ID; programmatūras lokalizācija; karodziņš, kas norāda, vai ir iespējota dalība KSN; programmatūras pārsaukšanas ID; ar programmatūras pārsaukšanu saistītās partnerorganizācijas kods; informācija par saskarnes elementu, no kura lietotājs izlēma iegādāties programmatūru; lietotāja raksta veids; programmatūras ID;

- Cita informācija: protokols, ko izmanto datu apmaiņai ar KSN; statistikas sūtīšanas aizkave; protokola versija mijiedarbībai starp programmatūru un mārketinga ziņojumiem; lapas ID; reģistrācijas veids tīmekļa portālā; tās vadības ID, kas atrodas lietotāja saskarnē; lietotāja darbības ID; lietotāja e-pasts, kas ievadīts, programmatūras saskarnē veidojot pasūtījumu; pieprasījuma tips; pieprasījuma satura lielums; protokola ID; datu saspiešanas veids; lietotāja izlasītā satura ID saraksts;

- Informācija par lietotāja vidi: ierīces sarga (Windows) iespējošanas statuss; ierīces ID; ārējā IP adrese; unikāls ierīces ID; operētājsistēmas veids (serveris, darbstacija, domēna kontrolleris); OS versija, OS būvējuma numurs, OS atjauninājuma numurs, OS izdevums, plašāka informācija par OS izdevumu; operētājsistēmas servisa pakotnes versija; operētājsistēmu saime; datums un laiks lietotāja ierīcē; Wi-Fi tīkla nosaukums; piekļuves punkta MAC adreses kontrolsumma (MD5 ar modifikatoru); piekļuves punkta MAC adreses kontrolsumma (SHA256 ar modifikatoru); Wi-Fi tīkla autentifikācijas veids; Wi-Fi tīkla šifrēšanas veids; Wi-Fi tīkla ID, pamatojoties uz piekļuves punkta MAC adresi; Wi-Fi tīkla ID, pamatojoties uz Wi-Fi tīkla nosaukumu; Wi-Fi tīkla ID, pamatojoties uz Wi-Fi tīkla nosaukumu un piekļuves punkta MAC adresi; Wi-Fi signāla stiprums; pieejamo Wi-Fi tīklu un to iestatījumu saraksts; DHCP iestatījumi (vārtejas lokālās IP adreses, DHCP IP, DNS1 IP, DNS2 IP un apakštīkla maskas kontrolsummas); DHCP iestatījumi (vārtejas lokālā IPv6, DHCP IPv6, DNS1 IPv6, DNS2 IPv6 un apakštīkla maskas kontrolsummas); pakalpojuma URL, ko izmanto, lai piekļūtu internetam;

- Informācija par piekļuvi tīmekļa pakalpojumam: apstrādājamā tīmekļa adrese; porta numurs; tīmekļa pakalpojuma pieprasījuma avota tīmekļa adrese (atsauce); tīmekļa pakalpojuma IPv4 adrese, kurai ticis piekļūts;

- Informācija par licenci un citiem līgumiem: juridiskās vienošanās veids, kurai lietotājs ir piekritis programmatūras lietošanas laikā; juridiskās vienošanās versija, kurai lietotājs ir piekritis programmatūras lietošanas laikā; karodziņš, kas norāda, vai lietotājs ir piekritis juridiskās vienošanās nosacījumiem programmatūras lietošanas laikā; datums un laiks, kad lietotājs, lietojot programmatūru, ir piekritis vienošanās nosacījumiem; programmatūras aktivizācijas datums; programmatūras licences atslēgas sērijas numurs; programmatūras licences ID; tā informācijas modeļa ID, kas tiek izmantots programmatūras licences piešķiršanai; informācija par programmatūras izmēģinājuma versiju; izmantotās programmatūras licences veids; programmatūras licences termiņš; programmatūras licences atslēgas pašreizējais statuss; pasūtījuma numurs, kas izmantots programmatūras licences iegādei; cenrāža elementa ID, kas izmantots programmatūras licences iegādei; tās partneru organizācijas pilns nosaukums, kas izmantota programmatūras licences pasūtīšanai; programmatūras licences pirkuma no partnera pasūtījuma numurs; programmatūras licenci pārdevušās partnera valsts ID; licences dati, kas paredzēti to uzņēmuma lietotāju grupas identificēšanai, kas iegādājās licenci pēc komentāra licences rekvizītos; programmatūras licences derīguma termiņa beigu datums; programmatūras abonementa pašreizējais statuss; programmatūras abonementa pašreizējā/mainītā statusa pamatojums; programmatūras abonementa veids; programmatūras abonementa derīguma termiņa beigu datums un laiks; programmatūras licences dati lietotāju grupas identificēšanai, pamatojoties uz abonēšanas licences papildu iestatījumiem; programmatūras licences galvene; dienu skaits līdz programmatūras licences termiņa beigām; dienu skaits kopš programmatūras aktivizācijas; dienu skaits kopš programmatūras licences atslēgas derīguma termiņa beigām; pašreizējās licences veids; informācija par programmatūras aktivizācijas kļūdām; programmatūras aktivizācijas kļūdas kategorija; programmatūras aktivizācijas kļūdas kods; iegādātie aktivizācijas kodi; programmatūras ID komplekts, ko var aktivizēt lietotāja ierīcē; programmatūras aktivizācijas kods; pašlaik izmantotais programmatūras aktivizācijas kods; reģionālā aktivizācijas centra ID; programmatūras licences atslēgas izveides datums un laiks; programmatūras aktivizēšanai izmantotās licences veids;

- Informācija par mijiedarbību ar tīmekļa portālu: karodziņš, kas norāda, vai programmatūra ir savienota ar tīmekļa portālu; tīmekļa portāla konta ID; unikāls ierīces ID tīmekļa portālā; tīmekļa portāla infrastruktūras atbildes paraksts;

- Informācija par apstrādājamo objektu: tās konstatētās ļaunprogrammatūras vai likumīgas programmatūras nosaukums, kas var tikt izmantota, lai nodarītu kaitējumu lietotāja ierīcei vai datiem; apstrādājamā objekta kontrolsumma (MD5); programmatūras iestatījumos atrastās ievainojamības ID; apstrādājamā objekta kontrolsummas veids; programmatūras komponenta ID; apstrādājamā objekta kontrolsumma; atsaukto programmatūras pakalpojuma lēmumu saraksta versija;

- Informācija par vietējās datu bāzes atjaunināšanu: programmatūras atjauninājuma palaišanas ID;

2. Tiesību turētājs arī apstrādā datus tādā formā, kas pati par sevi nepieļauj tiešu sasaisti ar kādu konkrētu privātpersonu. Šādu datu sarakstu un to apstrādes mērķus konkrētai Programmatūrai varat atrast, apmeklējot vietni https://help.kaspersky.com, atlasot Programmatūru un skatot tās attiecīgo sadaļu “Datu nodrošināšana”.

3. Ja izlemjat nesniegt informāciju, kas Tiesību turētājam ir nepieciešama, lai pildītu savus pienākumus saskaņā ar šo Licences līgumu, kā norādīts sadaļā “Datu apstrādes nosacījumi”, Jūs nepiekrītat šī Licences līguma nosacījumiem. Tādā gadījumā, lūdzu, pārtrauciet instalēšanu un/vai noņemiet Programmatūru.

4. Kad savus datus nodrošināt Tiesību turētājam, izmantojot Programmatūru, Tiesību turētājs tos apstrādā saskaņā ar savu Privātuma politiku, kurā ir konkrēti aprakstīts, kā Tiesību turētājs aizsargā Jūsu datus, kur Tiesību turētājs Jūsu datus apstrādā, kā arī Jūsu kā datu tiesības kā datu subjekta tiesības. Pilnīgu tās saturu varat atrast un izlasīt šeit: https://www.kaspersky.com/Products-and-Services-Privacy-Policy.

5. Jūs piekrītat un apliecināt, ka Tiesību turētājs apstrādās datus saskaņā ar juridisko pamatu, kas norādīts ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (General Data Protection Regulation — GDPR) 6. pantā (1), tostarp līguma un leģitīmās interesēs; tādēļ Jūsu licences derīguma beigu gadījumā konkrēti jau saņemti dati tik un tā var tikt apstrādāti saskaņā ar leģitīmām interesēm nolūkos, kas aprakstīti Privātuma politikā vietnē https://www.kaspersky.com/Products-and-Services-Privacy-Policy, izņemot gadījumus, kad par šādām leģitīmām interesēm svarīgākas būs Lietotāja intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības. Ja vēlaties iebilst šādai datu apstrādei, informējiet mūs tā, kā tas ir norādīts Privātuma politikā. Jūs apliecināt, ka pēc Jūsu licences derīguma beigām Tiesību turētājs nesaņems no Jums jaunus datus.

© 2021 AO Kaspersky Lab