Lietotāja licences līgums (EULA)

KASPERSKY LAB LIETOTĀJA LICENCES LĪGUMS

KASPERSKY LAB LIETOTĀJA LICENCES LĪGUMS (“LICENCES LĪGUMS”)

PIRMS SĀKAT LIETOT PROGRAMMATŪRU, LŪDZU, UZMANĪGI IZLASIET ŠO LICENCES LĪGUMU.

LAI NOSLĒGTU ŠO LICENCES LĪGUMU, JUMS IR JĀBŪT PILNGADĪGAM. JA ESAT BĒRNS, JUMS IR JĀLŪDZ KĀDAM NO SAVIEM VECĀKIEM VAI JURIDISKAJAM AIZBILDNIM IZLASĪT UN PIEŅEMT ŠO LICENCES LĪGUMU JŪSU VIETĀ. VECĀKIEM VAI PERSONĀM AR AIZGĀDĪBAS TIESĪBĀM IR JĀPIEŅEM ŠIS LICENCES LĪGUMS JŪSU VĀRDĀ UN IR JĀUZŅEMAS PILNĪGA ATBILDĪBA PAR VISIEM LIETOTĀJA PIENĀKUMIEM SASKAŅĀ AR ŠĪ LICENCES LĪGUMA NOSACĪJUMIEM.

DARBINOT PROGRAMMATŪRU VAI NOKLIKŠĶINOT UZ POGAS, KAS NORĀDA UZ JŪSU PIEKRIŠANU LOGĀ, KURĀ ATRODAS LICENCES LĪGUMS, VAI IEVADOT ATBILSTOŠOS SIMBOLUS, JŪS APLIECINĀT, KA ESAT PILNGADĪGS UN PIEŅEMAT ŠO LICENCES LĪGUMU SAVĀ VĀRDĀ VAI SAVA BĒRNA VĀRDĀ, UN KA UZŅEMATIES PILNĪGU ATBILDĪBU PAR VISIEM PIENĀKUMIEM, KAS LIETOTĀJAM IR JĀIEVĒRO SASKAŅĀ AR ŠO LICENCES LĪGUMU.
TĀPAT ARĪ PROGRAMMATŪRAS DARBINĀŠANA VAI NOKLIKŠĶINĀŠANA UZ POGAS, KAS NORĀDA UZ JŪSU PIEKRIŠANU LOGĀ, KURĀ ATRODAS LICENCES LĪGUMS, VAI ATBILSTOŠO SIMBOLU IEVADĪŠANA NOZĪMĒ, KA BEZ IEBILDUMIEM PIEKRĪTAT ŠĪ LICENCES LĪGUMA NOTEIKUMIEM UN NOSACĪJUMIEM, UN ŠĀDI JŪS SAŅEMAT TIESĪBAS LIETOT PROGRAMMATŪRU SASKAŅĀ AR ŠĪ LICENCES LĪGUMA NOTEIKUMIEM UN NOSACĪJUMIEM.

JA NEPIEKRĪTAT ŠĪS LICENCES LĪGUMA NOSACĪJUMIEM VAI JA NEESAT PILNGADĪGS, JUMS IR PRIEKŠLAICĪGI JĀPĀRTRAUC PROGRAMMATŪRAS INSTALĒŠANA UN/VAI ŠĪ PROGRAMMATŪRA IR JĀIZDZĒŠ.

JA PROGRAMMATŪRAS KOMPLEKTĀCIJĀ IR IETVERTS LICENCES LĪGUMS VAI LĪDZĪGS DOKUMENTS, ŠAJĀ DOKUMENTĀ NORĀDĪTAJIEM PROGRAMMATŪRAS LIETOŠANAS NOTEIKUMIEM IR PRIORITĀTE PĀR PAŠREIZĒJO LICENCES LĪGUMU.

A SADAĻA. VISPĀRĪGI NOSACĪJUMI

1. Definīcijas
1.1. “Programmatūra” ir programmatūra, pavadošie/saistītie materiāli un Atjauninājumi, kā aprakstīts Lietotāja rokasgrāmatā. 
1.2. “Tiesību turētājs” (ekskluzīvi vai citādi attiecībā uz Programmatūru) ir AO Kaspersky Lab, akciju sabiedrība, kas reģistrēta saskaņā ar Krievijas Federācijas tiesību aktiem.
1.3. “Dators” ir operētājsistēma, virtuālā mašīna vai aparatūra, tostarp darbstacija, mobilā ierīce vai serveris, kam Programmatūra ir paredzēta un/vai kur Programmatūru ir paredzēts instalēt un/vai lietot.
1.4. Programmatūras “Standarta versija” vai “Bezmaksas versija” ir Programmatūras versija, kas lietotājiem tiek nodrošināta bez maksas.
1.5. Programmatūras “Paplašinātā versija” jeb “Premium versija” ir Programmatūras versija, kuras funkcionalitāte ir pieejama tikai pēc aktivizēšanas.
1.6. “Lietotājs” (“Jūs”) ir persona, kas instalē vai lieto Programmatūru savā vārdā vai legāli lieto Programmatūras kopiju; vai arī, ja Programmatūra ir lejupielādēta vai instalēta kādas organizācijas, piemēram, darba devēja, vārdā, ar terminu “Jūs” turpmāk tekstā tiek apzīmēta organizācija, kurai Programmatūra ir lejupielādēta vai instalēta, un ar šo tiek apliecināts, ka šī Licences līguma noteikumus pieņēmušo personu minētā organizācija ir pilnvarojusi šādi rīkoties savā vārdā. Šajā dokumentā “organizācija” tostarp nozīmē jebkādu partnerību, sabiedrību ar ierobežotu atbildību, korporāciju, asociāciju, akciju sabiedrību, fondu, kopuzņēmumu, darba organizāciju, nereģistrētu organizāciju vai valsts iestādi. Attiecībā uz Programmatūru, kas tiek izplatīta bez maksas, izņemot novērtēšanas nolūkā izplatīto Programmatūru, “Lietotājs” (“Jūs”) ir tikai privātpersona.
1.7. “Partneri” ir organizācijas vai personas, kas izplata Programmatūru, pamatojoties uz līgumu ar Tiesību turētāju un attiecīgo licenci.
1.8. “Atjauninājumi” ir Programmatūras pretvīrusu datubāzes, uzlabojumi, ielāpi, paplašinājumi un/vai modifikācijas.
1.9. “Programmatūras paplašinājumi” ir programmatūras papildu komponenti un pakalpojumi, ko nodrošina Tiesību turētājs un kas paplašina Programmatūras funkcionalitāti, un ko var lietot vai nu kopā ar Programmatūru, vai neatkarīgi no tās, un kā lietošanai var būt nepieciešams iegadāties jaunu licenci vai pagarināt esošo licenci. Daži paplašinājumi tiek nodrošināti bez maksas, bet par citiem ir jāmaksā. Pirms šo paplašinājumu iegādāšanās par tiem varat uzzināt vairāk.
1.10. “Lietotāja rokasgrāmata” ir lietotāja rokasgrāmata, administratora ceļvedis, uzziņu ceļvedis un saistītie informatīvie un cita veida materiāli.
1.11. “Licences sertifikāts” ir dokuments, kas var tikt piešķirts Lietotājam kopā ar aktivizācijas kodu, kā arī citu informāciju par licenci.
1.12. “Tīmekļa portāls” ir Tiesību turētāja tīmekļa resurss, kas ir paredzēts instalētās Programmatūras un iegūto licenču pārvaldīšanai.
1.13. “Lietotāja konts” ir Tīmekļa portāla personalizētā daļa, kas ir izveidota, izmantojot datus, ko Lietotājs sniedza, reģistrējoties Tīmekļa portālā. Lietotāja konts ļauj Lietotājam piekļūt Tīmekļa portālam, lai veiktu darbības, kas ir norādītas A sadaļas 1.12. punktā.

2. Licences piešķiršana
2.1. Jums tiek piešķirta neekskluzīva licence lietot Programmatūru saskaņā ar Lietotāja rokasgrāmatā vai Tiesību turētāja Tehniskā atbalsta vietnē norādīto Programmatūras funkcionalitātes apjomu, ja vien Jūs ievērojat visas šajā Licences līgumā norādītās tehniskās prasības, ierobežojumus un lietošanas nosacījumus.
Izmēģinājuma versija. Ja esat saņēmis, lejupielādējis un/vai instalējis Programmatūras izmēģinājuma versiju un ar šo jums tiek piešķirta Programmatūras izmēģinājuma licence, jūs drīkstat izmantot Programmatūru tikai izmēģinājuma nolūkā un tikai vienreizējā izmēģinājuma perioda laikā no izmēģinājuma versijas instalēšanas dienas, ja vien nav norādīts citādi. Jebkāda Programmatūras izmantošana citā nolūkā vai pēc izmēģinājuma perioda beigām ir stingri aizliegta.
Programmatūra dažādās vidēs; Programmatūra dažādās valodās; Programmatūra divos datu nesējos; vairākas kopijas; komplekti. Ja lietojat dažādas Programmatūras versijas vai Programmatūras izdevumus dažādās valodās, ja Programmatūru saņemat dažādos datu nesējos, ja vairākas Programmatūras kopijas saņemat kā citādi vai ja Programmatūru saņemat komplektā ar citu programmatūru, to jūsu Datoru kopskaitam, kuros ir instalētas visas Programmatūras versijas, ir jāatbilst tam datoru skaitam, kas ir norādīts licencēs, kuras esat saņēmis no Tiesību turētāja, tātad, ja vien licences noteikumos nav norādīts citādi, katra saņemtā licence jums dod tiesības instalēt un lietot Programmatūru tādā skaitā Datoru un/vai tādam skaitam Lietotāja kontu, kāds ir norādīts A sadaļas 2.2. un 2.3. punktā.
Tikai privātpersonām ir tiesības lietot bez maksas izplatīto Programmatūru, izņemot Programmatūru, kas tiek izplatīta izmēģināšanai. Privātpersonas Programmatūru drīkst lietot tikai personiskām nekomerciālām vajadzībām. Juridiskajām personām ir stingri aizliegts lietot bez maksas izplatīto Programmatūru, izņemot Programmatūru, kas tiek nodrošināta izmēģināšanai.
2.2. Ja Programmatūra tika saņemta/iegūta internetā, Jums ir tiesības Programmatūru lietot tādā skaitā Datoru un/vai tādam skaitam Lietotāja kontu, kāds bija norādīts, kad iegādājāties Programmatūras lietošanas licenci.
2.3. Ja Programmatūra tika iegūta fiziskā datu nesējā, Jums ir tiesības Programmatūru lietot tādā skaitā Datoru un/vai tādam skaitam Lietotāja kontu, kāds ir norādīts uz Programmatūras iepakojuma vai tās pavaddokumentos.
2.4. Jums ir tiesības kopēt Programmatūru tikai dublējuma izgatavošanas nolūkā un tikai lai aizstātu jums likumīgi piederošu kopiju gadījumā, ja šī kopija tiek nozaudēta, iznīcināta vai kļūst nelietojama. Šo dublējumkopiju nedrīkst izmantot citā nolūkā, un tā ir jāiznīcina brīdī, kad zaudējat tiesības izmantot Programmatūru vai kad beidzas Jūsu licences termiņš vai arī tās darbība tiek pārtraukta jebkāda cita iemesla dēļ, tostarp A sadaļas 3.15. punktā norādīto iemeslu dēļ, saskaņā ar tiesību aktiem, kas ir spēkā jūsu pastāvīgās dzīvesvietas valstī vai valstī, kurā Programmatūru lietojat.
2.5. Jūs drīkstat nodot citām privātpersonām neekskluzīvo Programmatūras lietošanas licenci, uz ko attiecas Jums piešķirtā licence no Tiesību turētāja, ja tiesību pārņēmējs piekrīt uzņemties saistības saskaņā ar šī Licences līguma noteikumiem un nosacījumiem un pilnībā jūs aizstāt attiecībā uz Tiesību turētāja piešķirtās licences noteikumiem un nosacījumiem. Ja Jūs pilnībā nododat Tiesību turētāja piešķirtās tiesības lietot Programmatūru, Jums ir jāiznīcina visas Programmatūras kopijas, tostarp dublējumkopija. Ja Jūs esat tiesību pārņēmējs, Jums ir jāpiekrīt uzņemties visas saistības saskaņā ar šī Licences līguma noteikumiem un nosacījumiem. Ja Jūs nepiekrītat uzņemties visas saistības sakarā ar šī Licences līguma noteikumiem un nosacījumiem, Jūs nedrīkstat Programmatūru instalēt un/vai lietot. Tāpat arī jūs kā tiesību pārņēmējs piekrītat, ka jums nav nekādu papildu vai lielāku tiesību kā sākotnējam Lietotājam, kurš Programmatūru saņēma no Tiesību turētāja.
2.6. Pēc Programmatūras aktivizēšanas (izņemot Programmatūru, kas ir paredzēta izmēģināšanai) noteiktajā laika periodā, kas ir norādīts uz iepakojuma (ja Programmatūra netika saņemta internetā) vai kas ir norādīts abonementa pasūtījuma apstiprināšanas laikā vai Programmatūras iegādes laikā (ja Programmatūra tika saņemta internetā), Jūs no Tiesību turētāja vai tā Partneriem saņemat automātiskus Atjauninājumus un Programmatūras jaunākās versijas, kā arī tehnisko atbalstu, kā norādīts A sadaļas 6. punktā.
2.7. Lai lietotu Programmatūru, jums var būt nepieciešams Programmatūru savienot ar Tīmekļa portālu, izmantojot savu Lietotāja kontu. Jūs esat atbildīgs par jebkādām darbībām, kuras tiek veiktas, izmantojot Jūsu Lietotāja kontu un kurās ir iesaistīti Tiesību turētāja un/vai tā Partneru resursi. Jūs piekrītat, ka Tiesību turētājs nav atbildīgs ne par kādu neatļautu Jūsu Lietotāja konta lietošanu.

3. Aktivizēšana un lietošanas termiņš
3.1. Tiesību turētājs neierobežo Programmatūras Standarta jeb Bezmaksas versijas lietošanas periodu.
3.2. Ja Jūs modificējat savu Datoru vai veicat izmaiņas citu piegādātāju programmatūrā, kas tajā ir instalēta, Tiesību turētājs var pieprasīt, lai Jūs atkārtojat Programmatūras aktivizēšanu, un šo darbību skaitu Tiesību turētājs var ierobežot.
3.3. Ja Programmatūra tika saņemta/iegūta internetā, šo Programmatūru var lietot pēc tam, kad esat piekritis šī Licences līguma noteikumiem, un to varat darīt ieguves laikā norādītajā periodā.
3.4. Ja Programmatūra tika saņemta fiziskā datu nesējā, šo Programmatūru var lietot pēc tam, kad esat piekritis šī Licences līguma noteikumiem, un to varat darīt tajā periodā, kāds ir norādīts uz iepakojuma pēc šī Licences līguma pieņemšanas.
3.5. Ja Programmatūru saņemat no Partnera, jūs ar Partneri varat vienoties par Programmatūras lietošanas periodu.
3.6. Ja tiek nodrošināts Licences sertifikāts, Programmatūras lietošanas periods ir norādīts Licences sertifikātā.
3.7. Ja Programmatūra tiek iegūta ar abonementu, Programmatūras lietošanas periods tiek norādīts abonementa apstiprināšanas laikā.
3.8. Ja Programmatūra tiek aktivizēta ar bezmaksas licenci, Programmatūras lietošanas periods ir 1 (viens) gads.
Ja Tiesību turētājs norāda citu licences periodu, Lietotājs tiek attiecīgi informēts.
Beidzoties lietošanas periodam, Tiesību turētājs var piešķirt jaunu ierobežotu Programmatūras lietošanas bezmaksas licenci. Šādā gadījumā Programmatūra tiek aktivizēta automātiski.
3.9. Ja Programmatūru no Tiesību turētāja saņēmāt izmēģināšanai, kā norādīts A sadaļas 2.1. punktā, informācija par Programmatūras lietošanas periodu ir norādīta attiecīgajā Tiesību turētāja tīmekļa vietnes sadaļā, vai šo informāciju var iegūt ar Lietotāja rokasgrāmatā aprakstītajām metodēm.
3.10. Ja iegūtā Programmatūra bija paredzēta, lai pagarinātu tiesības lietot iepriekš iegādātu Programmatūru, Jūs šo Programmatūru varat atkārtoti aktivizēt tikai tad, ja tiek norādīts iepriekš iegādātās Programmatūras aktivizācijas kods. Ja šī aktivizācijas koda nav, Programmatūras faktiskās lietošanas periods tiek ierobežots atbilstoši informācijai, kas ir sniegta licences iegādes lakā, ir redzama uz iepakojuma vai tiešsaistes resursā, kur šo licenci iegādājāties.
3.11. Kad beidzas Programmatūras licences termiņš Paplašinātajai versijai, Programmatūras Paplašinātās versijas funkcionalitāte tiek ierobežota, nodrošinot Programmatūras Standarta jeb Bezmaksas versijas funkcionalitāti, kā aprakstīts Lietotāja rokasgrāmatā.
3.12. Pēc Programmatūras licences termiņa beigām Jums var tikt piešķirtas tiesības turpināt lietot Programmatūru noteiktu laika periodu, taču, iespējams, Programmatūras funkcionalitāte būs ierobežota. Detalizēta informācija ir pieejama šeit: help.kaspersky.com.
3.13. Ja esat iegādājies Programmatūru lietošanai vairākos datoros, tad Programmatūras licences periods sākas no tā brīža, kad aktivizējat Programmatūru pirmajā Datorā, vai — ja pastāv Licences sertifikāts — no brīža, kas ir norādīts Licences sertifikātā.
3.14. Noteiktiem Programmatūras tipiem un versijām Tiesību turētājs nodrošina iespēju no Programmatūras migrēt uz citām Tiesību turētāja programmām. Piešķirtās licences ilgumu un Datoru skaitu pēc migrācijas var mainīt saskaņā ar piemērojamajiem Tiesību turētāja noteikumiem. Kad pāreja starp Programmatūrām ir pabeigta, nav iespējams atgriezties pie iepriekšējās Programmatūras ar pašreizējiem licences noteikumiem.
Svarīgi! Lūdzu, izlasiet noteikumus pārejai uz citas programmatūras lietošanu, kas ir pieejami šeit: www.kaspersky.com/flexible_licensing.
3.15. Neskarot nevienu citu līdzekli, kas paredzēts tiesību aktos vai taisnīguma nodrošināšanā un kas varētu būt Tiesību turētāja rīcībā gadījumā, ja Jūs pārkāpjat jebkuru no šī Licences līguma noteikumiem, Tiesību turētājs ir tiesīgs jebkurā laikā, Jūs nebrīdinot, atsaukt piešķirto Programmatūras lietošanas licenci, neatlīdzinot pirkuma cenu vai tās daļu.
3.16. Tiesību turētājs patur tiesības ierobežot iespēju Programmatūru aktivizēt ārpus reģiona, kurā Programmatūru bija paredzēts pārdot no Tiesību turētāja vai tā Partneriem. Informācija par šiem ierobežojumiem ir pieejama pēc Programmatūras licences iegādes pabeigšanas saskaņā ar iegādes metodi, kā noteikts 3.3., 3.4. un 3.5. punktā.
3.17. Ja esat saņēmis Programmatūru ar aktivizēšanas kodu, kas ir derīgs Programmatūras valodas lokalizācijai tajā reģionā, kurā tā tika saņemta no Tiesību turētāja vai tā Partneriem, Jūs nedrīkstat Programmatūru aktivizēt, izmantojot aktivizēšanas kodu, kas ir paredzēts citas valodas lokalizācijai.
3.18. Gadījumā, ja ir attiecināmi A sadaļas 3.16. un 3.17. punktā minētie ierobežojumi, informācija par šiem ierobežojumiem ir pieejama uz iepakojuma un/vai pavaddokumentā, un/vai Tiesību turētāja un/vai tā Partneru tīmekļa vietnēs.
3.19. Lai pārbaudītu Programmatūras lietošanas likumību, Tiesību turētājs patur tiesības pārbaudīt, vai Jūs izmantojat licencētu Programmatūras kopiju. Ja pārbaudi nevar veikt Lietotāja rokasgrāmatā minētajā laika posmā, Programmatūras funkcionalitāte būs ierobežota.

4. Programmatūras komponenti, kuru darbībai ir nepieciešamas ģeogrāfiskās atrašanās vietas, kameras vai GPS funkcijas, kā arī citi komponenti, kas nodrošina datus no Datora vai mijiedarbojas ar Tīmekļa portālu (ja piemērojams)
Šī 4. punkta noteikumi ir piemērojami, ja Programmatūrā ir zādzības novēršanas funkcionalitāte. Varat noskaidrot, vai šāda funkcionalitāte ir pieejama, apmeklējot vietni help.kaspersky.com, atlasot sadaļu Programmatūra un apskatot tās attiecīgos komponentus un funkcionalitāti.
4.1. Ja pēc Programmatūras aktivizēšanas Programmatūras iestatījumos aktivizējāt šo funkcionalitāti un ja skaidri piekritāt personas datu apstrādāšanai, Datora nozaudēšanas vai nozagšanas gadījumā Lietotājs no Datora var saņemt informāciju, lai Datoram, kurā tiek izmantota Programmatūra, izsekotu atrašanās vietu, kā arī bloķēt (atbloķēt) piekļuvi šim datoram vai informācijai, kur Programmatūra ir instalēta, izmantojot Tīmekļa portālu un atbilstošos Lietotāja rokasgrāmatā aprakstītos parametrus. Jūs piekrītat Programmatūru izmantot tikai tai paredzētajos nolūkos un nepārkāpt vietējos tiesību aktus.

5. Virtuālā privātā tīkla komponenta izmantošana (ja piemērojams)
Šī 5. punkta noteikumi ir piemērojami, ja Programmatūrā ir Virtuālā privātā tīkla funkcionalitāte. Varat noskaidrot, vai šāda funkcionalitāte ir pieejama, apmeklējot vietni help.kaspersky.com, atlasot sadaļu Programmatūra un apskatot tās attiecīgos komponentus un funkcionalitāti. 
5.1. Katru reizi, kad izmantojat komponentu Virtuālais privātais tīkls (Virtual Private Network, turpmāk tekstā — “VPN”), Jums ir jāievēro starptautiskie, valsts un vietējie tiesību akti, tostarp, bet ne tikai, tiesību akti par intelektuālo īpašumu, personas datiem, informācijas publicēšanu internetā. VPN komponentu Jūs tostarp, bet ne tikai, nedrīkstat izmantot tālāk minētajos veidos un nolūkos. 
• Jebkādā veidā, ar kuru tiek pārkāpti jebkādi piemērojamie vietējie, valsts vai starptautiskie tiesību akti vai noteikumi atbilstoši tās valsts tiesību aktiem, kurā atrodas VPN serveris un/vai kurā tiek izmantota VPN programmatūra.
• Lai jebkādā veidā kaitētu vai mēģinātu kaitēt nepilngadīgām personām.
• Lai ļaunprātīgi izmantotu VPN programmatūru, tīši izplatot cita starpā vīrusus, Trojas zirgus, tārpus, loģiskās bumbas vai jebkādu citu ļaunprātīgu un/vai tehnoloģiski kaitīgu materiālu.
• Lai veiktu reverso inženieriju, dekompilēšanu, izjaukšanu, modificēšanu, tulkošanu, jebkādā veidā mēģinātu atklāt VPN programmatūras pirmkodu vai veidot no VPN programmatūras atvasinātus darbus.
• Lai mēģinātu gūt nesankcionētu piekļuvi VPN programmatūrai un/vai VPN pakalpojumam, to ietekmēt, traucēt tā darbību vai to sabojāt. Par jebkādu šādu pārkāpu mēs ziņosim attiecīgajām tiesībsargājošajām iestādēm un sadarbosimies ar šīm iestādēm, atklājot jūsu identitāti. Šāda pārkāpuma gadījumā jūsu tiesības lietot VPN programmatūru un/vai VPN pakalpojumu tiek nekavējoties anulētas.
• Lai mēģinātu augšupielādēt, publicēt, nosūtīt pa e-pastu vai citā veidā pārsūtīt jebkādu saturu, kurā tiek kūdīts uz nelikumīgu, kaitniecisku, aizskarošu, maldinošu, neslavu ceļošu, nepiedienīgu, pornogrāfisku, apmelojošu, naidīgu vai ar rasi vai etnisko piederību saistītu nevēlamu uzvedību, draudiem, uzmākšanos vai privātuma aizskaršanu, vai cita veida nevēlamu uzvedību, vai saturu, kas ir vērsts uz šādas uzvedības izraisīšanu.
• Lai uzdotos par kādu fizisku vai juridisku personu vai kā citādi sagrozītu savu saistību ar fiziskām vai juridiskām personām.
• Lai viltotu galvenes vai kā citādi manipulētu ar identifikatoriem nolūkā maskēt VPN sistēmā pārraidīta satura izcelsmi.
• Lai augšupielādētu, publicētu, nosūtītu pa e-pastu vai kā citādi pārsūtītu jebkādu saturu, ar kuru tiek pārkāpts jebkuras puses patents, preču zīme, tirdzniecības noslēpums, autortiesības vai citas intelektuālā īpašuma tiesības.
• Lai augšupielādētu, publicētu, nosūtītu pa e-pastu vai kā citādi pārsūtītu jebkādus nevēlamus vai neautorizētus reklāmas materiālus vai reklāmas, piemēram, nevēlamo komerciālo e-pastu, surogātpastu, ķēdes vēstules vai piramīdveida shēmas.
• Lai iejauktos VPN sistēmu un/vai VPN serveru, un/vai VPN tīklu darbībā vai traucētu to darbībai vai neievērotu jebkādas ar mūsu VPN sistēmām saistīto tīklu prasības, procedūras, politikas vai noteikumus.
• Lai vāktu vai glabātu personas datus par citiem lietotājiem bez šo lietotāju ziņas. 
• Lai kūdītu uz nelegālām darbībām vai sniegtu norādījumus to veikšanai, kūdītu uz miesas bojājumu vai kaitējumu nodarīšanu jebkurai grupai vai personai, vai kūdītu uz jebkāda veida cietsirdību pret dzīvniekiem.
• Citiem kaitīgiem mērķiem.
5.2. VPN komponenta darbība tiek nodrošināta, piekļūstot trešās puses pakalpojumam (turpmāk tekstā — “Trešo pušu pakalpojumi”), kas ir AnchorFree Inc: https://www.anchorfree.com.
Tiesību turētājs neuzņemas nekādu atbildību par to, kā Jūs izmantojat Trešo pušu pakalpojumus. Šādi Trešo pušu pakalpojumi var tikt nodrošināti saskaņā ar atsevišķu licenču vai līdzīgu līgumu noteikumiem. Piekļūstot Trešo pušu pakalpojumiem un/vai tos izmantojot, Jūs piekrītat visām saistītajām licencēm, ar šādiem Trešo pušu pakalpojumiem saistītajiem noteikumiem un/vai nosacījumiem, un pieņemat tos. 
5.3. Datu apstrāde VPN funkcionalitātes izmantošanas laikā tiek veikta saskaņā ar B sadaļā aprakstītajiem nosacījumiem.
5.4. Tiesību turētājs un/vai Trešo pušu pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par Trešo pušu pakalpojumu aizkavēm, kļūmēm un piekļuves liegšanu, ko var izraisīt Jūsu interneta vai mobilo pakalpojumu sniedzējs.

6. Tehniskais atbalsts
6.1. Tehniskais atbalsts Jums tiek sniegts pēc tam, kad ir instalēts pēdējais Programmatūras Atjauninājums (izņemot gadījumus, kad tiek izmantota Programmatūras izmēģinājuma versija) saskaņā ar Tehniskā atbalsta noteikumiem.
Tehniskā atbalsta pakalpojumi un to noteikumi ir atrodami šeit: support.kaspersky.com.

7. Informācijas un reklāmas materiālu saņemšana
7.1. Jūs atzīstat un apstiprināt informatīvu materiālu saņemšanu no Tiesību turētājiem un/vai Partneriem, izmantojot Programmatūru, kā arī piekrītat šo materiālu saņemšanai, lai paaugstinātu aizsardzības līmeni.

8. Ierobežojumi
8.1. Jums nav tiesību Programmatūru emulēt, klonēt, izīrēt, aizdot, iznomāt, pārdot, modificēt, dekompilēt vai veikt tās reverso inženieriju, kā arī Programmatūru izjaukt vai veidot atvasinātus darbus, balstoties uz Programmatūru vai kādu tās daļu, ja vien saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem Jums nav piešķirtas šādas neapstrīdamas tiesības, un jūs nedrīkstat nekādā citā veidā reducēt nevienu Programmatūras daļu līdz cilvēkam saprotamai formai vai nodot licencēto Programmatūru un nevienu tās apakškopu, vai ļaut jebkādai trešajai pusei šādi rīkoties, ja vien šādi ierobežojumi nav īpaši aizliegti ar piemērojamiem tiesību aktiem. Ne Programmatūras bināro kodu, ne arī tās pirmkodu nedrīkst izmantot un tiem nedrīkst veikt reverso inženieriju nolūkā no jauna izveidot programmas algoritmu, uz ko attiecas īpašumtiesības. Tiesību turētājs un/vai tā piegādātāji, ja piemērojams, patur visas tiesības, kas ar šo nav īpaši piešķirtas. Jebkādas nepilnvarotas Programmatūras lietošanas gadījumā šis Licences līgums un ar šo piešķirtā licence tiek nekavējoties un automātiski pārtraukta, kā arī pret Jums var tikt ierosināts kriminālprocess un/vai civilprocess.
8.2. Jūs nedrīkstat nodot tiesības lietot Programmatūru nevienai trešajai pusei, izņemot gadījumus, kas aprakstīti šī Licences līguma A sadaļas 2.5. punktā.
8.3. Jūs nedrīkstat nodot aktivizēšanas kodu nevienai trešajai pusei vai ļaut kādai trešajai pusei piekļūt aktivizēšanas kodam, kas ir uzskatāms par Tiesību turētāja konfidenciāliem datiem, tāpat arī jums ir saprātīgi jānodrošina konfidencialitāte attiecībā uz aktivizēšanas kodu, izņemot gadījumus, kad aktivizēšanas kodu nododat trešajām pusēm saskaņā ar šī Licences līguma A sadaļas 2.5. punkta nosacījumiem. Jūs esat atbildīgs par sava aktivizācijas koda konfidencialitātes nodrošināšanu Programmatūras lietošanas laikā.
8.4. Iegūtā licence tiek piešķirta kopumā, un to nedrīkst sadalīt daļās, lai šīs daļas izplatītu trešajām pusēm komerciālos nolūkos. 
8.5. Jums nav tiesību Programmatūru izīrēt, iznomāt vai aizdot nevienai trešajai pusei.
8.6. Jums nav tiesību lietot Programmatūru nolūkā radīt datus vai programmatūru Lietotāja rokasgrāmatā aprakstīto apdraudējumu noteikšanai, bloķēšanai vai novēršanai.
8.7. Ja Jūs lietojat Programmatūras izmēģinājuma versiju, Jums nav tiesību saņemt šī Licences līguma A sadaļas 6. punktā aprakstīto Tehnisko atbalstu, kā arī Jums nav tiesību nodot Programmatūras lietošanas licenci vai tiesības nevienai trešajai pusei.

9. Garantijas ierobežojumi un saistību atruna
9.1. Programmatūrai darbojas Lietotāja rokasgrāmatā aprakstītajā veidā, ja tiek izmantotas Programmatūras atbalstītās versijas un ja Lietotājs ir instalējis visus jaunākos Programmatūras atjauninājumus, ja vien Licences līgumā nav norādīts citādi. Atbalstīto versiju saraksts ir pieejams šeit: support.kaspersky.com.
9.2. Jūs piekrītat, ka Programmatūra tiek nodrošināta ar iespēju automātiski atjaunināties, kas nodrošina Programmatūras un tās komponentu, tostarp Programmatūras jauno versiju, papildinājumu, ielāpu un/vai modifikāciju automātisku lejupielādēšanu un instalēšanu.
9.3. Jūs piekrītat, ka Programmatūra automātiski lejupielādē tīmekļa pārlūkprogrammām paredzētus paplašinājumus, kas nepieciešami licencētās Programmatūras pamata funkcionalitātes nodrošināšanai.
9.4. Jūs apliecināt, pieņemat un piekrītat, ka neviena programmatūra nav bez kļūdām, un Jums tiek ieteikts pietiekami bieži izveidot drošas sava Datora failu dublējumkopijas.
9.5. Tiesību turētājs nesniedz nekādas garantijas, ka Programmatūra darbosies pareizi Lietotāja rokasgrāmatā vai šajā Licences līgumā aprakstīto noteikumu pārkāpumu gadījumā.
9.6. Tiesību turētājs negarantē, ka Programmatūra darbosies pareizi, ja Jūs regulāri nelejupielādēsiet Atjauninājumus, kas aprakstīti šī Licences līguma A sadaļas 2.6. punktā.
9.7. Tiesību turētājs negarantē Programmatūras funkcionalitātes pieejamību, kas ir aprakstīta Lietotāja rokasgrāmatā, pēc šī Licences līguma A sadaļas 3. punktā norādītā perioda beigām.
9.8. Tiesību turētājs negarantē, ka Programmatūra darbosies pareizi, ja Programmatūras darbības traucējumus izraisa kāds aprīkojums vai programmatūra, kuru nenodrošina uzņēmums AO Kaspersky Lab vai kāds no tā saistītajiem uzņēmumiem.
9.9. Programmatūras konkrētas funkcionalitātes darbība tiek nodrošināta ar piekļuvi trešo pušu pakalpojumiem un/vai to izmantošanu, kā norādīts šajā Licences līgumā un/vai Lietotāja rokasgrāmatā. Tiesību turētājs nav atbildīgs par šiem trešo pušu pakalpojumiem. Jūs arī piekrītat, ka Tiesību turētājs nav atbildīgs par jebkāda veida zaudējumiem vai bojājumiem, kas ir radušies, Jums izmantojat trešo pušu pakalpojumus.
9.10. Jūs piekrītat, ka Programmatūra tiek nodrošināta ar Tiesību turētāja standarta iestatījumiem, kas ir norādīti pēc noklusējuma, un ka tikai Jūs esat atbildīgi par Programmatūras konfigurēšanu atbilstoši savām vajadzībām.
9.11. Jūs atzīstat un piekrītat, ka Programmatūra ir iesaistīta visās darbībās, kas nepieciešamas tās izpildei.
9.12. PROGRAMMATŪRA TIEK NODROŠINĀTA “TĀDA, KĀDA TĀ IR”, UN TIESĪBU TURĒTĀJS NEAPLIECINA UN NEGARANTĒ TĀS LIETOŠANU VAI VEIKTSPĒJU. IZŅEMOT JEBKĀDAS GARANTIJAS, NOSACĪJUMUS, APLIECINĀJUMUS VAI NOTEIKUMUS, KURU IZSLĒGŠANU VAI IEROBEŽOŠANU AIZLIEDZ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI. TIESĪBU TURĒTĀJS UN TĀ PARTNERI NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, NOSACĪJUMUS, APLIECINĀJUMUS VAI NOTEIKUMUS (TIEŠUS VAI NETIEŠUS, NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TIE IR PAREDZĒTI TIESĪBU AKTOS, VISPĀRĒJĀS TIESĪBĀS, ĪPAŠOS NOTEIKUMOS, LIETOŠANAS VAI CITOS NOTEIKUMOS) ATTIECĪBĀ UZ JEBKĀDIEM GADĪJUMIEM, TOSTARP, BET NE TIKAI, UZ GADĪJUMIEM, KAS SAISTĪTI AR TREŠO PUŠU TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU, PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, APMIERINĀTĪBU AR KVALITĀTI, INTEGRĀCIJU VAI ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM. JŪS UZŅEMATIES ATBILDĪBU PAR VISĀM KĻŪMĒM UN RISKIEM, KAS SAISTĪTI AR VEIKTSPĒJU, ATBILDĪBU PAR PROGRAMMATŪRAS IZVĒLI VĒLAMO REZULTĀTU SASNIEGŠANAI, KĀ ARĪ PAR PROGRAMMATŪRAS INSTALĒŠANU, LIETOŠANU UN REZULTĀTIEM, KAS NO TĀS IEGŪTI. NEIEROBEŽOJOT MINĒTOS NOTEIKUMUS, TIESĪBU TURĒTĀJS NEAPLIECINA UN NEGARANTĒ, KA PROGRAMMATŪRA BŪS BEZ KĻŪDĀM VAI DARBOSIES BEZ TRAUCĒJUMIEM VAI CITĀM ATTEICĒM, VAI ARĪ, KA PROGRAMMATŪRA ATBILDĪS JEBKĀDĀM VAI VISĀM JŪSU PRASĪBĀM NEATKARĪGI NO TĀ, VAI PAR TĀM IR INFORMĒTS TIESĪBU TURĒTĀJS.

10. Atbildības ierobežojumi un izslēgšana
10.1. CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, TIESĪBU TURĒTĀJS UN TĀ PARTNERI NEKĀDOS APSTĀKĻOS NAV ATBILDĪGI PAR NEKĀDU TĪŠU, NETĪŠU, SODĀMU, NETIEŠU VAI IZRIETOŠU KAITĒJUMU (TOSTARP, BET NE TIKAI, KAITĒJUMU SAISTĪBĀ AR PEĻŅAS ZUDUMU VAI KONFIDENCIĀLU VAI CITU INFORMĀCIJU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS PĀRTRAUKUMU, PRIVĀTUMA PĀRKĀPUMU, DATU VAI PROGRAMMU BOJĀJUMIEM, KAITĒJUMU UN ZAUDĒJUMIEM, NESPĒJU IZPILDĪT KĀDUS PIENĀKUMUS, TOSTARP JEBKĀDUS AR TIESĪBU AKTIEM, LABTICĪBU VAI SAPRĀTĪGĀM RŪPĒM NOTEIKTOS PIENĀKUMUS, AR NOLAIDĪBU, EKONOMISKIEM ZAUDĒJUMIEM UN JEBKĀDIEM CITIEM FINANŠU VAI CITA VEIDA ZAUDĒJUMIEM) SAKARĀ AR VAI JEBKĀDĀ SAISTĪBĀ AR PROGRAMMATŪRAS LIETOŠANU VAI NESPĒJU TO LIETOT, ATBALSTA VAI CITU PAKALPOJUMU, INFORMĀCIJAS, PROGRAMMATŪRAS UN SAISTĪTĀ SATURA SNIEGŠANU VAI NESNIEGŠANU, IZMANTOJOT PROGRAMMATŪRU VAI CITĀ VEIDĀ SAISTĪBĀ AR PROGRAMMATŪRAS LIETOŠANU, KĀ ARĪ CITĀ VEIDĀ SAKARĀ AR VAI SAISTĪBĀ AR JEBKĀDIEM ŠĪ LICENCES LĪGUMA NOTEIKUMIEM VAI LĪGUMPĀRKĀPUMIEM, VAI CILVĒKTIESĪBU PĀRKĀPUMIEM (TOSTARP NOLAIDĪBU, SAGROZĪŠANU, JEBKĀDU ATBILDĪBU VAI PIENĀKUMIEM NEATKARĪGI NO VAINAS), VAI JEBKĀDU TIESĪBU AKTOS PAREDZĒTU PIENĀKUMU NEPILDĪŠANU, VAI TIESĪBU TURĒTĀJA VAI JEBKURA TĀ PARTNERA GARANTIJAS NOTEIKUMU PĀRKĀPUMU PAT TAD, JA TIESĪBU TURĒTĀJS VAI JEBKURŠ TĀ PARTNERIS IR TICIS INFORMĒTS PAR ŠĀDA KAITĒJUMA IESPĒJAMĪBU.

JŪS PIEKRĪTAT, KA TIESĪBU TURĒTĀJA UN/VAI TĀ PARTNERU ATBILDĪBAS GADĪJUMĀ TIESĪBU TURĒTĀJA UN/VAI TĀ PARTNERU ATBILDĪBA APROBEŽOJAS AR PROGRAMMATŪRAS IZMAKSĀM. TIESĪBU TURĒTĀJA UN/VAI TĀ PARTNERU ATBILDĪBA NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEPĀRSNIEDZ MAKSU, KAS TIESĪBU TURĒTĀJAM VAI PARTNERIM IR SAMAKSĀTA PAR PROGRAMMATŪRU (PIEMĒROJAMAJĀ VEIDĀ).

NEKAS NO ŠAJĀ LICENCES LĪGUMĀ MINĒTĀ NEIZSLĒDZ UN NEIEROBEŽO NEKĀDAS PRASĪBAS SAISTĪBĀ AR NĀVI UN PERSONU TRAUMĀM. TĀPAT ARĪ, JA SASKAŅĀ AR PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM KĀDA ŠAJĀ LICENCES LĪGUMĀ MINĒTĀ ATTEIKŠANĀS, IZSLĒGŠANA VAI IEROBEŽOJUMI NEVAR TIKT IZSLĒGTI VAI IEROBEŽOTI, TAD UZ JUMS NEATTIECAS TIKAI ŠĪ KONKRĒTĀ ATTEIKŠANĀS, IZSLĒGŠANA VAI IEROBEŽOJUMI, BET UZ JUMS JOPROJĀM ATTIECAS VISAS PĀRĒJĀS ATTEIKŠANĀS, IZSLĒGŠANAS UN IEROBEŽOJUMI.

11. GNU un citas trešo pušu licences
11.1. Programmatūra var ietvert programmas, attiecībā uz kurām Lietotājam tiek piešķirtas licences (vai apakšlicences) saskaņā ar GNU Vispārējo publisko licenci (GNU General Public License — GPL) vai citām līdzīgām bezmaksas programmatūras licencēm, kuras citu tiesību starpā ļauj Lietotājam kopēt, modificēt un tālākizplatīt noteiktas programmas vai to daļas un neliedz pieeju pirmkodam (“Atklātā pirmkoda programmatūra”). Ja saskaņā ar šīm licencēm jebkādai programmatūrai, kas kādai personai tiek nodota izpildāmā binārā koda formātā, ir jānodrošina arī pirmkoda pieejamība šiem lietotājiem, tad pirmkods var tikt sniegts kopā ar Programmatūru, vai arī tā pieejamība tiek nodrošināta, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi source@kaspersky.com. Ja saskaņā ar jebkādām Atklātā pirmkoda programmatūras licencēm Tiesību turētājam attiecībā uz kādu Atklātā pirmkoda programmatūras programmu ir jānodrošina lietošanas, kopēšanas vai modificēšanas tiesības, kas ir plašākas par šajā Licences līgumā piešķirtajām tiesībām, tad šādām tiesībām ir prioritāte pār šeit izklāstītajām tiesībām un ierobežojumiem.

12. Intelektuālā īpašuma tiesības
12.1. Jūs piekrītat, ka Programmatūra un autorība, sistēmas, idejas, darbības metodes, dokumentācija un cita Programmatūrā ietvertā informācija ir Tiesību turētāja vai tā Partneru intelektuālais īpašums un/vai vērtīgs tirdzniecības noslēpums un ka Tiesību turētāju un tā Partnerus atbilstoši aizsargā Krievijas Federācijas, Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu un citu valstu civilkodeksi un kriminālkodeksi, kā arī autortiesību, tirdzniecības noslēpumu, preču zīmju un patentu tiesību akti un starptautiskie nolīgumi.
Šis Licences līgums nepiešķir Jums nekādas tiesības uz intelektuālo īpašumu, tostarp uz Tiesību turētāja un/vai tā Partneru Preču zīmēm vai Pakalpojumu zīmēm (“Preču zīmes”). Jums ir tiesības lietot Preču zīmes tikai Programmatūras radītās drukātās izvades identificēšanai saskaņā ar atzīto preču zīmju praksi, tostarp Preču zīmes īpašnieka nosaukuma identificēšanai. Šāda Preču zīmju lietošana jums nepiešķir nekādas īpašumtiesības attiecībā uz šīm Preču zīmēm.
Tiesību turētājs un/vai tā Partneri patur visas tiesības, īpašumtiesības un finanšu intereses attiecībā uz Programmatūru, tostarp, bet ne tikai, Programmatūras kļūdu labojumiem, uzlabojumiem, Atjauninājumiem vai citām modifikācijām neatkarīgi no tā, vai tos ir veicis Tiesību turētājs vai jebkāda trešā puse, kā arī visas autortiesības, patentus, ar tirdzniecības noslēpumiem, tirdzniecības preču zīmēm saistītās tiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības šajā sakarā.
Fakts, ka jums pieder Programmatūra vai jūs Programmatūru instalējat vai lietojat, jums nepiešķir nekādas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Programmatūru, un jūs neiegūstat nekādas tiesības attiecībā uz Programmatūru, izņemot šajā Licences līgumā skaidri izklāstītās tiesības. Visās saskaņā ar šo izveidotajās Programmatūras kopijās ir jābūt tiem pašiem paziņojumiem par īpašumtiesībām, kas ir norādīti Programmatūrā vai uz tās iepakojuma. Ja vien šeit nav norādīts citādi, šis Licences līgums nepiešķir jums nekādas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Programmatūru un jūs atzīstat, ka saskaņā ar šo Licences līgumu piešķirtā licence, kā aprakstīts šeit turpmāk, jums piešķir tikai ierobežotas lietošanas tiesības saskaņā ar šī Licences līguma noteikumiem un nosacījumiem. Tiesību turētājs patur visas tiesības, kas jums netiek skaidri piešķirtas saskaņā ar šo Licences līgumu.
12.2. Jūs piekrītat Programmatūru nekādā veidā nemodificēt un nemainīt. Jums nav tiesību noņemt Programmatūras kopijās ietvertos paziņojumus par autortiesībām vai citus paziņojumus par īpašumtiesībām, vai tos mainīt.
12.3. Par Programmatūras intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu iestājas likumā noteiktā civiltiesiskā, administratīvā atbildība vai kriminālatbildība.

13. Reglamentējošie tiesību akti
13.1. Izņemot gadījumus, kas tālāk paredzēti A sadaļas 13.2. un 13.3. punktā, šo Licences līgumu regulē un tā interpretēšanu nosaka tālāk norādītie tiesību akti tai valstij vai teritorijai, kurā Jūs ieguvāt Programmatūru, neatsaucoties uz likumu pretrunu principiem un tos nepiemērojot.
a. Krievija. Ja Programmatūru ieguvāt Krievijā — Krievijas Federācijas tiesību akti.
b. Amerikas Savienotās Valstis, Puertoriko, Amerikas Samoa, Guama un ASV Virdžīnu salas. Ja Programmatūru ieguvāt Amerikas Savienotajās Valstīs, Puertoriko, Amerikas Samoa, Guamā vai ASV Virdžīnu salās — ASV Masačūsetsas štata likumi, taču ar nosacījumu, ka prasībām, kuras nosaka štata patērētāju aizsardzības, negodīgas konkurences vai līdzīgi likumi, ir piemērojami tā ASV štata likumi, kurā jūs dzīvojat. Tiesību turētājs un jūs ar šo skaidri vienojaties, ka, ciktāl to atļauj likums, atsakāties no tiesībām lietu izskatīt zvērināto tiesā.
c. Kanāda. Ja Programmatūru ieguvāt Kanādā — Ontārio provinces likumi.
d. Meksika. Ja Programmatūru ieguvāt Meksikā — Meksikas Republikas federālie likumi.
e. Eiropas Savienība (ES). Ja Programmatūru ieguvāt kādā ES dalībvalstī — Vācijas likumi.
f. Austrālija. Ja Programmatūru ieguvāt Austrālijā — tā štata vai teritorijas likumi, kurā jūs ieguvāt licenci.
g. ĶTR īpašais administratīvais reģions Honkonga un ĶTR īpašais administratīvais reģions Makao. Ja Programmatūru ieguvāt Honkongā vai Makao — ĶTR īpašā administratīvā reģiona Honkonga likumi.
h. Taivāna. Ja Programmatūru ieguvāt Taivānā — Taivānas likumi.
i. Japāna. Ja Programmatūru ieguvāt Japānā — Japānas likumi.
j. Jebkurā citā valstī vai teritorijā. Ja Programmatūru ieguvāt jebkurā citā valstī — spēkā ir tās valsts materiālo tiesību akti, kurā tika izdarīts pirkums.
13.2. Neraugoties uz iepriekš minēto, ja saistošie tiesību akti vai sabiedriskā kārtība tajā valstī vai teritorijā, kurā šis Licences līgums ir spēkā vai tiek interpretēts, aizliedz piemērot šeit norādītos tiesību aktus, tad šīs valsts vai teritorijas tiesību akti ir spēkā tādā apmērā, kāds ir paredzēts šajos saistošajos tiesību aktos vai sabiedriskajā kārtībā. Līdzīgi — ja jūs esat individuāls patērētājs, A sadaļas 13.1. punkta nosacījumi neietekmē jūsu neatņemamās tiesības ierosināt lietu jūsu mītnes valstī atbilstoši šīs valsts tiesību aktiem.
13.3. Šo Licences līgumu neregulē Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem, kuras piemērošana tiek skaidri izslēgta.
13.4. Lietotāja pienākums ir tieši sazināties tikai ar Tiesību turētāju vai tā Partneriem, ja saistībā ar produktu ir radušās kādas problēmas.

14. Prasību iesniegšanas periods
14.1. Visas prasības sakarā ar darījumiem, kas noslēgti saskaņā ar šo Licences līgumu, neviena puse nevar iesniegt tiesā vēlāk par vienu (1) gadu pēc prasības cēloņa rašanās vai konstatēšanas, izņemot prasības sakarā ar intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, kuras drīkst iesniegt visā maksimālajā piemērojamajā tiesību aktos noteiktajā periodā.

15. Pilna apjoma līgums; nošķiršana; bez atteikšanās no saistībām un tiesībām
15.1. Šis Licences līgums ir pilna apjoma līgums, ko noslēdzat jūs un Tiesību turētājs, un tas aizstāj visus citus iepriekš noslēgtos līgumus, priekšlikumus, paziņojumus vai reklāmas materiālus — gan mutiskus, gan rakstiskus — attiecībā uz Programmatūru vai šī Licences līguma priekšmetu. Jūs apliecināt, ka esat izlasījis šo Licences līgumu, izpratis to un piekrītat uzņemties saistības saskaņā ar tā noteikumiem. Ja kompetentas jurisdikcijas tiesa kādu šī Licences līguma noteikumu vai tā daļu kāda iemesla dēļ atzīst par nederīgu, spēkā neesošu vai neizpildāmu, šāds noteikums tiks interpretēts šaurāk, tādējādi nodrošinot tā tiesiskumu un izpildāmību, bet līdz ar to pārējie Licences līguma noteikumi nezaudēs juridisko spēku un Licences līgums paliks spēkā, ciktāl to pieļauj tiesību akti vai tiesiskais taisnīgums, iespēju robežās saglabājot visu noteikumu oriģinālo nolūku. Nekāda atteikšanās no šeit izklāstītajiem noteikumiem vai nosacījumiem nav derīga, ja vien to neparedz rakstisks paziņojums, ko esat parakstījis jūs un pilnvarots Tiesību turētāja pārstāvis ar nosacījumu, ka atteikšanās no šī Licences līguma noteikumu pārkāpuma nerada atteikšanos no kāda iepriekšēja, vienlaicīga vai turpmāka pārkāpuma. Ja Tiesību turētājs nepieprasa šī Licences līguma noteikumu vai tiesību stingru izpildi, tas nav uzskatāms par atteikšanos no šādiem noteikumiem vai tiesībām.

16. Atteikšanās no kolektīvas prasības un saistoša šķīrējtiesa
16.1. Ja dzīvojat Amerikas Savienotajās Valstīs, uz jums attiecas A sadaļas 16. punkta noteikumi. Ja starp Jums un Tiesību turētāju vai starp Jums un Tiesību turētāja trešās puses saistīto uzņēmumu rodas jebkādas domstarpības, pretenzijas vai pretrunas attiecībā uz jebkuru Tiesību turētāja produktu, pakalpojumu vai jebkuru šī Licences līguma daļu un abas puses šādas domstarpības nevar atrisināt pārrunu veidā piemērotā laika periodā, Jūs un otra puse vienojaties, ka strīds tiek izšķirts saistošā atsevišķā šķīrējtiesā Amerikas Šķīrējtiesu Asociācijā (American Arbitration Association — “AAA”) saskaņā ar Federālo šķīrējtiesas procesa likumu (Federal Arbitration Act — “FAA”), nevis skatīts tiesneša vai zvērināto tiesā. Ja starp pusēm rodas strīds, kas tiek izšķirts saistošā atsevišķā šķīrējtiesā, neatkarīgs šķīrējtiesnesis pieņems galīgo lēmumu, izņemot ar ierobežotām pārsūdzības tiesībām saskaņā ar FAA. Ja starp šo Licences līgumu un AAA noteikumiem pastāv pretrunas, prioritāte ir šī Licences līguma noteikumiem.
16.2. Visas lietas izskatīšanas, tostarp, bet ne tikai, kolektīvas prasības tiesas prāvas, kolektīvas izskatīšanas šķīrējtiesā, privātu ģenerālprokuroru darbības, atsevišķu tiesas procesu kopums bez visu pušu piekrišanas vai jebkādas citas juridiskās procedūras, kurās kāds rīkojas pārstāvja statusā, ir aizliegtas. Pieņemot šo Licences līgumu, Jūs piekrītat neuzsākt vai nepiedalīties nekādā iepriekš minētajā kolektīvajā vai daudzpusējā lietas izskatīšanā, un jebkādam Jūsu uzsāktajam tiesas procesam un līdzeklim, ja tāds Jums ir piešķirts, ir jābūt atsevišķam, kā noteikts šajā punktā. Jums ir tiesības tieši sazināties ar Tiesību turētāju vai tā Partneriem, ja ir radušās kādas problēmas saistībā ar produktu.
16.3. Šis šķīrējtiesas punkts nav piemērojams attiecībā uz visām domstarpībām, pretenzijām un pretrunām, kas ir saistītas ar Tiesību turētāja intelektuālā īpašuma tiesībām, to piemērošanu, derīgumu utt., un visām prasībām attiecībā uz jebkāda veida nepilnvarotu Tiesību turētāja produkta vai pakalpojuma lietojumu, tostarp, bet ne tikai, zādzību un pirātismu.

17. Tiesību turētāja kontaktinformācija
Ja jums rodas jautājumi saistībā ar šo Licences līgumu vai kāda cita iemesla dēļ vēlaties sazināties ar Tiesību turētāju, lūdzu, sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas nodaļu:

AO Kaspersky Lab, Bldg. 3, 39A, Leningradskoe Shosse
Moscow, 125212
Russian Federation (Krievijas Federācija)
E-pasts: info@kaspersky.com
Tīmekļa vietne: www.kaspersky.com

B SADAĻA. DATU APSTRĀDES NOSACĪJUMI

Lūdzu, izlasiet nosacījumus C sadaļā “Datu apstrādes nosacījumi”. Šajā sadaļā ir aprakstīti dati, kas tiek saņemti no jums un/vai no Jūsu Datora, kā arī veids, kādā Tiesību turētājs datus apstrādā šī Licences līguma izpildes nolūkos. Ja Programmatūra tiek izmantota kādā juridiskajā personā vai Datorā, kuru izmanto vairākas personas, Jums ir jānodrošina, ka pirms Programmatūras lietošanas šīs personas ir sapratušas un pieņēmušas sadaļas “Datu apstrādes nosacījumi” noteikumus.

1. Lai Tiesību turētājs un/vai tā Partneri izpildītu savas saistības saskaņā ar šo Licences līgumu, Tiesību turētājam ir nepieciešams saņemt un apstrādāt informāciju, kas ir aprakstīta B sadaļas 1.1. un 1.2. punktā norādītajiem mērķiem. Saskaņā ar noteiktu valstu piemērojamajiem tiesību aktiem šī informācija var tikt uzskatīta par personisku.
Tiks apstrādāti tikai attiecīgajai Programmatūrai B sadaļas 1.2. punktā norādītie dati kopā ar datiem, kas norādīti B sadaļas 1.1. punktā.

1.1. VISAI B SADAĻAS 1.2. PUNKTĀ NORĀDĪTAJAI PROGRAMMATŪRAI APSTRĀDĀTIE DATI
• Programmatūras aktivizācija un Programmatūras lietošanas likumības pārbaude. 
Programmatūras aktivizēšanas un lietošanas laikā Tiesību turētājam ir jāpārbauda, vai Jūsu lietotā licence ir likumīga. Lai to izdarītu, Tiesību turētājam ir jāapstrādā un jāsaņem tālāk norādītā informācija par Programmatūru, Jūsu iegūto licenci un Datoru, kur Programmatūru instalējat, tas ir: instalētās Programmatūras tips, versija un lokalizācija, instalēto atjauninājumu versijas, Datora identifikators un Programmatūras instalācijas identifikators šajā Datorā, pašreizējās licences aktivizācijas kods un unikālais aktivizācijas identifikators, operētājsistēmas tips, versija un vārda izmērs, virtuālās vides nosaukums, ja Programmatūra ir instalēta virtuālā vidē, un Programmatūras komponentu identifikatori, kas ir aktīvi informācijas nodošanas brīdī.
• Datora aizsardzības pārvaldība un iegūtās licences, izmantojot Tīmekļa portālu.
Tīmekļa portāls palīdz Jums attālināti pārvaldīt Jūsu iegūtās licences un aizsargāt savu Datoru. Šai funkcionalitātei ir nepieciešams, lai Tiesību turētājs no Jūsu Datora saņemtu un apstrādātu informāciju par Programmatūru, iegūto licenci un informāciju par Datoru, tas ir, tālāk norādīto informāciju. 
• Produkta aktivizācijas kods, aktivizētās licences statuss un tips, informācija par licences aktivizēšanas kļūdām, pašreizējās licences derīguma perioda beigu datums, informācija par papildus instalētajām licencēm. 
• Ierīces tips, informācija par ierīcē instalētās operētājsistēmas versiju un instalētajām servisa pakotnēm. 
• Datora nosaukums tīklā (domēnu nosaukumi). 
• Operētājsistēmas reģionālie parametri (informācija. par laika joslu, noklusējuma tastatūras izkārtojumu, saskarnes valodu). 
• Informācija par instalēto Tiesību turētāja Programmatūru, Programmatūras darbības režīmu un Datora pretvīrusu aizsardzības statusu: Programmatūras versija, Datora Programmatūras instalācijas unikālais ID, Datora unikālais ID, My Kaspersky konta ID.
• Izmantoto pretvīrusu datubāzu versijas un to pēdējās atjaunināšanas laiks.
• Aizsardzības komponentu statuss, konstatēto un ignorēto drošības problēmu saraksts.
• Vienreizēja parole ierīces reģistrēšanai My Kaspersky portālā, iemesls, kādēļ tiek pārtraukts savienojums ar My Kaspersky portālu.
• Informācija par konstatētajiem Datora neefektīvajiem drošības iestatījumiem, norādot, vai šos iestatījumus var izlabot attālināti. 
• Partnera pārsaukšanas kods.
• My Kaspersky portāla lapas identifikators, valsts un reģions. 
• Izmantotā protokola versija.

• Visas Programmatūra pamata funkcionalitātes veiktspēja. 
Programmatūras pamata funkcionalitāte, kā aprakstīts Lietotāja rokasgrāmatā, ir aizsargāt Lietotāju no zināmajiem informācijas drošības apdraudējumiem. Lai nodrošinātu šo pamata funkcionalitāti, kamēr Jūs izmantojat Programmatūru, Tiesību turētājam ir nepieciešams saņemt no Jūsu Datora un apstrādāt informāciju par instalēto Programmatūru, iegūto licenci, skenētajiem objektiem, konstatētajiem apdraudējumiem un infekcijām Datorā, informāciju par Datoru un ar to savienotajām ierīcēm, Datora aktivitātēm internetā, tas ir, tālāk norādīto informāciju. 

• Dati, kas nepieciešami autorizācijas sesijas pilnvaras saņemšanai.
• Programmatūras savienošana ar My Kaspersky portālu.
• Informācija par apmeklētajām vietnēm, tostarp vietnes tīmekļa adrese, tīmekļa adrešu sākotnējās domēnu daļas, kuras lietotājs ievadīja pārlūkprogrammas adreses rindā vai atvēra no meklēšanas sistēmām.
• Piedalīšanās vai nepiedalīšanās pakalpojumā KSN.
• Rinda ar informāciju par aktivizācijas koda saistīšanu ar lietotāju, kurā ietilpst: unikālais lietotāja identifikators My Kaspersky portālā, Programmatūras aktivizācijas kods, licences īpašumtiesību tips (īpašnieks/nav īpašnieks), KPC Infra paraksts.
• Pārbaudītā objekta jaucēkjods, tās Kaspersky Lab vietnes valsts un reģions, no kuras tika lejupielādēta Programmatūras izmēģinājuma versija.
• Lietotāja e-pasta adrese, kas tika izmantota, lai izveidotu savienojumu ar My Kaspersky portālu.
• Piedalīšanās vai nepiedalīšanās programmā “Aizsargāt draugu”, iespējamība Programmatūru savienot ar programmu “Aizsargāt draugu”.
• Lapa My Kaspersky portālā, uz kuru novirza saite no Programmatūras.
• Informācija, kas norāda saskarnes elementu, no kura lietotājs izlēma iegādāties Programmatūru.
• Programmatūras aktivizācijas kods, iegādātie aktivizācijas kodi, Programmatūras aktivizēšanas datums, aktivizēšanas kļūdas, aktīvās licences beigu datums un laiks Programmatūras instalēšanas laikā, kopš Programmatūras aktivizēšanas pagājušo dienu skaits, līdz licences beigām atlikušo dienu skaits, kopš licences beigām pagājušo dienu skaits, licences aktivitātes kopējais dienu skaits, instalētās licences tips, licences aktivizēšanas datums, licences beigu datums, licences atslēgas sērijas numurs, licences ID, pašreizējais licences statuss, instalētās licences derīguma periods, licences biļetes nosaukums.
• Dati par licenci lietotāju grupas identificēšanai pēc abonēšanas licences papildu rekvizītiem.
• Dati par licenci lietotāju grupas identificēšanai licenci nopirkušā uzņēmumā pēc informācijas komentāra licences rekvizītos.
• Programmatūras būvējuma numurs bez automātiskajiem labojumfailiem.
• Statuss, kas norāda, vai lietotājs ir piekritis līguma nosacījumiem, līguma tipu, līguma versiju.
• Programmatūras lokalizācijas alfabēta kods atbilstoši standartam ISO 15924.
• Instalētās Programmatūras tips, valsts kods atbilstoši standartam ISO 3166-1 Alpha-2, Programmatūras lokalizācija.
• Instalētās Programmatūras versija.
• Ierīces tīkla nosaukums, ierīces platforma, operētājsistēmas tips (piemēram, Windows, MacOS).
• Identifikators, ko pakalpojums izsniedz pēc sekmīgas Programmatūras (pakalpojuma) reģistrēšanas un kas pēc tam tiek izmantots šajā ierīcē izmantoto pakalpojumu autentificēšanai un reģistrēšanai.
• Pilnvaras tips, ierīces tips, ierīces unikālais identifikators My Kaspersky portālā. Aktivizēšanas pakalpojums šo parametru izmanto, lai saņemtu šādu informāciju: lietotāja konta ID, tās ierīces ID, kurā Programmatūra ir instalēta, pakalpojuma identifikators (tajā var būt vairāki identifikatori, ja šajā ierīcē ir instalēti vairāki produkti).
• Lietotāja e-pasta adrese, kuru lietotājs ievada, veicot pirkumu Programmatūras lietotāja saskarnē.
• Abonementa tips, lietotāja ierīces ID, Programmatūras versijas ielāps, Programmatūras instalēšanas datums.
• Unikāls identifikators, kas tiek ģenerēts, kad Kaspersky Lab Programmatūra pirmo reizi tiek instalēta Datorā, un kas nemainās, kad Programmatūra tiek pārinstalēta.
• Pakalpojuma parametrs, kas norāda, ka pirkums notiks Programmatūras logā.
• Parametrs, kas norāda, vai lietotājs ir seko līdzi Kaspersky Lab Facebook lapai.
• Informācija Programmatūras reģistrēšanai My Kaspersky portālā, tostarp lietotāja ID, ierīces ID un Programmatūras informācija.
• Informācija par Programmatūras izmēģinājuma versiju.
• Informācija par aktivizēto licenci, tostarp identifikators un derīguma termiņš.
• Vispārīga informācija par licencēm Programmatūrā.
• Programmatūras valodas kods saskaņā ar standartu ISO 639-1.
• Līguma pieņemšanas laiks.
• Lietotāja Datora identifikatora jaucējkods.
• Datums un laiks lietotāja Datorā.
• Pārbaudītā objekta jaucējkods.
• Licenci pārdevušā partnera identifikators.
• Iepriekšējais Programmatūras ID My Kaspersky portālā.
• Vienreizēja parole automātiskai no My Kaspersky konta lejupielādētās Programmatūras savienojuma izveidošanai.
• Pasūtījuma numurs, kuram tika iegādāta licence.
• Operētājsistēmas bitu skaits (piemēram, 32 bitu vai 64 bitu).
• Operētājsistēmas saime (piemēram, Windows vai Mac).
• Operētājsistēmas versija.
• Valsts, kurā atrodas partneris, kurš šo licenci pārdeva.
• Partnera izmantotais pasūtījuma numurs, kuram tika pārdota šī licence.
• Tā partnera pilnais nosaukums, kuram tika izsniegts pasūtījums par šo licenci.
• Cenrāža pozīcijas ID, kurai tika izsniegta šī licence.
• Programmatūras instalācijas ID.
• Informācija par iemesliem, kādēļ tiek pārtraukts Programmatūras savienojums ar My Kaspersky portālu.
• Programmatūras pārsaukšanas identifikators.
• Pašlaik izmantotais Programmatūras aktivizācijas kods.
• Tās Programmatūras identifikators, kurai ir paredzēta šī licence.
• Protokols, kādā tika saņemti statistiskie dati (piemēram, HTTPS vai TCP).
• Protokola versija mijiedarbībai starp Programmatūru un mārketinga ziņojumiem.
• Programmatūras identifikators.
• Identifikators informācijas modelim, kas tiek izmantots, piešķirot licenci.
• Identifikators Programmatūras pakalpojumam, kas pārsūtīja licences aktivizēšanas pieprasījumu.
• Programmatūras atjauninājuma palaišanas identifikators.
• Abonementa pašreizējais statuss.
• Pašreizējā abonementa statusa/modifikācijas iemesls.
• Abonementa beigu datums.
• Lietotāja Datorā aktivizējamo programmu identifikatoru kopa.
• Licences ID.
• Statistiskās informācijas sūtīšanas datums un laiks.
• Lietotāja darbības tipa identifikators.

1.2. SAISTĪTAJAI PROGRAMMATŪRAS FUNKCIONALITĀTEI APSTRĀDĀTIE DATI
Apstrādājamie dati ir atkarīgi no tā, kuru Programmatūru Jūs lietojat vai uz kuru Programmatūru pārejat.

• Kaspersky Internet Security
Programmatūras pamata funkcionalitāte, kā aprakstīts Lietotāja rokasgrāmatā, ir aizsargāt lietotāju no zināmajiem informācijas drošības apdraudējumiem. Lai nodrošinātu šo pamata funkcionalitāti, kamēr Jūs izmantojat Programmatūru, Tiesību turētājam ir nepieciešams no Jūsu Datora saņemt un apstrādāt tālāk norādīto informāciju. 
• Informācija par savienojumu ar Wi-Fi tīklu.
• Tīmekļa adrese tam pakalpojumam, kuru izmantojat, lai izveidotu savienojumu ar internetu.
• Piekļuves punkta ID.
• Wi-Fi tīkla ID.
• Wi-Fi tīkla nosaukums.
• Piekļuves punkta WPS iestatījumi, piekļuves punkta DHCP iestatījumi, informācija par tuvākajiem pieejamajiem Wi-Fi tīkliem (nosaukums, protokola tips, signāla stiprums), piekļuves punkta autentifikācijas tips, piekļuves punkta šifrēšanas tips.

• Kaspersky Total Security
Programmatūras pamata funkcionalitāte, kā aprakstīts Lietotāja rokasgrāmatā, ir aizsargāt lietotāju no zināmajiem informācijas drošības apdraudējumiem. Lai nodrošinātu šo pamata funkcionalitāti, kamēr Jūs izmantojat Programmatūru, Tiesību turētājam ir nepieciešams no Jūsu Datora saņemt un apstrādāt tālāk norādīto informāciju.

• Informācija par savienojumu ar Wi-Fi tīklu.
• Tīmekļa adrese tam pakalpojumam, kuru izmantojat, lai izveidotu savienojumu ar internetu.
• Piekļuves punkta ID.
• Wi-Fi tīkla ID.
• Wi-Fi tīkla nosaukums.
• Piekļuves punkta WPS iestatījumi, piekļuves punkta DHCP iestatījumi, informācija par tuvākajiem pieejamajiem Wi-Fi tīkliem (nosaukums, protokola tips, signāla stiprums), piekļuves punkta autentifikācijas tips, piekļuves punkta šifrēšanas tips.

• Kaspersky Security Cloud for Windows
Programmatūras pamata funkcionalitāte, kā aprakstīts Lietotāja rokasgrāmatā, ir aizsargāt lietotāju no zināmajiem informācijas drošības apdraudējumiem. Lai nodrošinātu šo pamata funkcionalitāti, kamēr Jūs izmantojat Programmatūru, Tiesību turētājam ir nepieciešams no Jūsu Datora saņemt un apstrādāt tālāk norādīto informāciju. 

• Ierīces unikālais ID.
• Izmantotās Programmatūras pilnā versija un tips, Datora Programmatūras unikālais instalācijas ID.
• Tā Wi-Fi tīkla ID, ar kuru Datoram ir izveidots savienojums.
• Informācija par ierīču uzraudzības režīmu šajā Wi-Fi tīklā.
• Pievienotās ierīces statuss: nezināma ierīce, neuzticama ierīce, uzticama ierīce.
• Informācija par instalēto produktu palaišanas reižu skaitu: palaisto produktu jaucējkods (MD5), palaisto failu formāts. 
• Zināšanu bāzes lapa, uz kuru novirza saite no Programmatūras.
• Saraksts ar lietotāja lasītajiem unikālajiem satura identifikatoriem.
• Laiks, kad tika saņemta informācija par šo notikumu (GMT).
• Informācija par operētājsistēmas neefektīvo drošības iestatījumu konstatēšanu, lietotāja norādītā izvēle attiecībā uz neefektīvajiem drošības iestatījumiem, režīms, kādā tika palaists uzdevums neefektīvo drošības iestatījumu meklēšanai, neefektīvo drošības iestatījumu meklēšanas uzdevuma rezultāts, konstatēto neefektīvo drošības iestatījumu skaits, iespējamība konstatētos neefektīvos drošības iestatījumus izlabot attālināti, un apstrādātie konstatētie neefektīvie drošības iestatījumi, apkopojot drošības iestatījumu svarīguma līmeni.


2. Tiesību turētājs arī apstrādā datus tādā formā, kas pati par sevi nepieļauj tiešu saistīšanu ar kādu konkrētu privātpersonu. Šādu datu sarakstu un to apstrādes mērķus konkrētai Programmatūrai varat atrast, apmeklējot vietni help.kaspersky.com, atlasot nepieciešamo Programmatūru un apskatot tās attiecīgo sadaļu “Informācijas nodrošināšana”.
3. Ja izlemjat nesniegt informāciju, kas Tiesību turētājam ir nepieciešama, lai pildītu savus pienākumus saskaņā ar šo Licences līgumu, kā norādīts sadaļā “Datu apstrādes nosacījumi”, Jūs nepiekrītat šī Licences līguma nosacījumiem. Tādā gadījumā, lūdzu, pārtrauciet instalēšanu un/vai noņemiet Programmatūru.
4. Kad savus datus nodrošināt Tiesību turētājam, izmantojot Programmatūru, Tiesību turētājs tos apstrādā saskaņā ar savu Konfidencialitātes politiku, kurā ir konkrēti aprakstīts, kā Tiesību turētājs aizsargā Jūsu datus, kur Tiesību turētājs Jūsu datus apstrādā, kā arī Jūsu kā datu tiesības kā datu subjekta tiesības. Pilnīgu tās saturu varat atrast un izlasīt šeit: www.kaspersky.com/Products-and-Services-Privacy-Policy.

© 2018 AO Kaspersky Lab. Visas tiesības paturētas. Uz Programmatūru un pavaddokumentiem attiecas autortiesības, un tos aizsargā autortiesību likumi un starptautiski autortiesību līgumi, ka arī citi tiesību akti un līgumi, kas regulē intelektuālā īpašuma tiesības.